logo Zepsołu Szkół Łączności STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół ŁącznościCiekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół Łączności

Zawód i Pasja 2019
Archiwum 2017/208
Archiwum 2016/2017
ARCHIWUM 2015/2016
ARCHIWUM 2014/2015
ARCHIWUM 2013/2014
ARCHIWUM 2011/2012
ARCHIWUM 2010/2011
Regulamin jubileuszowego konkursu Mój Zawód - Moja Pasja

Mój Zawód - Moja Pasja

I. Postanowienia ogólne:

 1. 1. Konkurs polega na wykonaniu filmu lub reportażu filmowego (w sposób konwencjonalny lub niekonwencjonalny) ukazującego zawód, w którym uczeń się kształci.
  Filmy mają prezentować i wyjaśnić czynności poszczególnych zawodów, charakteryzować zawód i stanowisko pracy, powinny zawierać cechy psychiczne, wymagania fizyczne i zdrowotne niezbędne i przydatne do wykonywania pracy w zawodzie, szansę zatrudnienia.
 2. Organizatorem Konkursu Filmowego "Mój Zawód - Moja Pasja", zwanego dalej "Konkursem" jest Zespół Szkół Łączności w Szczecinie.
 3. Wsparcie przy realizacji konkursu zapewniają: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, Telewizja Polska Oddział Szczecin, OŚRODEK Doskonalenia Nauczycieli, Drewnikowski Sp. z o.o. Dealer Peugeot oraz Akademos.

II. Zasady udziału w konkursie:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół zawodowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 2. Do konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane przez uczniów pod opieką nauczyciela.
 3. Tematyka prac musi nawiązywać do tytułu Konkursu.
 4. Praca nie może być dłuższa niż 7 minut.
 5. Autorami jednej pracy nie może być więcej jak dwóch uczniów.
 6. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do Konkursu maksymalnie dwie prace.
 7. Każda praca rozpatrywana będzie indywidualnie. Podstawowym kryterium oceniania będzie: pomysłowość, rzetelność, kreatywność i jakość nadesłanych prac.
 8. Prace należy dostarczyć zapisane na nośniku elektronicznym (płyta DVD) w 2 egzemplarzach, opatrzone opisem: imię i nazwisko autora, nazwa zawodu, nazwa szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna).
 9. Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone prace, które zostały wykonane na odpłatne zlecenia oraz do których prawa autorskie zostały przekazane osobom trzecim.
 10. Prace nie mogą zawierać wszelkich treści wulgarnych lub obraźliwych dla jakiejkolwiek z grup etnicznych lub społecznych oraz nakłaniające do spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania narkotyków. Zabronione jest również propagowanie agresji oraz teorii, których rozpowszechnianie jest prawnie zabronione. W przypadku zamieszczenia jakichkolwiek z ww. treści praca zostanie zdyskwalifikowana.
 11. Prace przesłane przechodzą na własność Organizatora Konkursu.
 12. Autor zgłaszający pracę wyraża zgodę na wykonanie kopii filmu lub reportażu, emitowanie swojego dzieła podczas pokazów w trakcie trwania Konkursu oraz w okresie pokonkursowym, odbywającym się z inicjatywy Organizatora.

III. Termin i miejsce składania prac:

 1. Zgłoszenia wyrażające chęć wzięcia udziału w Konkursie należy przesłać na adres e-mail: konkurs(małpka)zsl.szczecin.pl lub faksem 91-48-56-039 do dnia 25 lutego 2019 r.
 2. Termin składnia prac upływa z dniem 29 marca 2019 r. W przypadku prac nadesłanych liczy się data stempla pocztowego.
 3. Prace należy składać osobiście lub przesłać na adres organizatora: Zespół Szkół Łączności w Szczecinie, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27-30 z dopiskiem na kopercie "Konkurs".
 4. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

IV. Ocenianie prac:

 1. Prace w Konkursie oceni specjalnie do tego celu powołane Jury, które wyłoni Zwycięzcę zgodnie z kryterium przedstawionym w pkt. II.
 2. Do składu Jury będą powołani przedstawiciele Organizatora i sponsora konkursu.
 3. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Jury podejmie decyzję większością głosów.
 4. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi na gali finałowej w siedzibie Organizatora konkursu w terminie podanym na stronie internetowej.
 5. W przypadku nie wyłonienia przez Jury Konkursu zwycięzcy lub otrzymania niewystarczającej liczby zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu zgłaszania prac i przeniesienia finału Konkursu na późniejszy termin.

V. Postanowienia końcowe:

 1. Wzięcie przez uczestnika udziału w Konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są poniżej.
 3. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: konkurs(małpka)zsl.szczecin.pl.

Dokumenty do pobrania
  
  
  
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie   OŚRODEK Doskonalenia Nauczycieli   Telewizja Polska Oddział Szczecin   Akademos

Zespół Szkół Łączności, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27/30
Szczecin 2019-02-18 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039