logo Zepsołu Szkół Łączności STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół ŁącznościCiekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół Łączności

Informacje o projekcie Tydzień Wiedzy o Ekonomii

Tydzień Wiedzy o Ekonomii
Projekt z zakresu edukacji ekonomicznej
współfinansowany przez Narodowy Bank Polski

Cel projektu

Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji ekonomicznej u uczniów Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie poprzez popularyzację wiedzy ekonomicznej i finansowej, rozbudzenie postaw i zachowań przedsiębiorczych.

Czas realizacji projektu

Od 10 kwietnia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku

Cele szczegółowe dla uczniów klas I

 • Zwiększenie wiedzy na temat gospodarki rynkowej i usług finansowych
 • Wzrost kreatywności na rynku finansowym
 • Popularyzacja wykorzystania wiedzy dotyczącej ekonomii i finansów w życiu codziennym

Cele szczegółowe dla uczniów klas II

 • Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z usług bankowych
 • Wzrost kreatywności na rynku finansowym
 • Popularyzacja wykorzystania wiedzy dotyczącej ekonomii i finansów w życiu codziennym

Cele szczegółowe dla uczniów klas III

 • Kształtowanie postaw przedsiębiorczych
 • Wzrost kreatywności na rynku finansowym
 • Popularyzacja wykorzystania wiedzy dotyczącej ekonomii i finansów w życiu codziennym

Zadania klas

 • Wylosowanie tematu z obszaru wiedzy ekonomicznej.
 • Udział w zajęciach projektowych, na których uczniowie będą poszerzali swoją wiedzę oraz szukali pomysłu na zaprezentowanie swojego tematu.
 • Przygotowanie dla klasy równoległej zajęć w dowolnej formie, np. w postaci warsztatów, wykładów, prelekcji, prezentacji itp. dotyczących wylosowanego tematu spośród wskazanego obszaru edukacji ekonomicznej.
 • Sporządzenie dwóch plakatów odnoszących się do tematu z danego obszaru.
 • Prezentacja tematu podczas "Tygodnia Wiedzy o Ekonomii".

Obszary edukacji ekonomicznej

Klasy I - "Gospodarka rynkowa"
Klasy II - "Usługi finansowe"
Klasy III - "Rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych"

Tematy klas I z "Gospodarki rynkowej"

 • Temat 1. Rola państwa w gospodarce
  Zakres materiału: funkcje państwa w gospodarce rynkowej, koncepcja etatyzmu i liberalizmu w gospodarce (wady i zalety), wpływ państwa na gospodarkę, przyczyny i formy interwencjonizmu państwowego, narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę.
 • Temat 2. System bankowy w gospodarce rynkowej
  Zakres materiału: system bankowy, rola banku centralnego, funkcje banku centralnego, rodzaje i narzędzia polityki pieniężnej, rola banków w gospodarce.
 • Temat 3. Podstawowe instrumenty rynku kapitałowego
  Zakres materiału: rynek kapitałowy- jak działa, zarabianie a inwestowanie, inwestycje krótko- i długoterminowe, strategie inwestycyjne, podstawowe instrumenty inwestycyjne (akcje, obligacje, instrumenty pochodne, fundusze inwestycyjne).
 • Temat 4. Finanse publiczne
  Zakres materiału: przedmiot finansów publicznych, podmioty finansów publicznych, podział finansów publicznych, funkcje finansów publicznych, cele i zadania finansów publicznych, środki publiczne.

Tematy klas II z "Usług finansowych"

 • Temat 1. Podstawowe produkty bankowe.
  Zakres materiału: rodzaje usług bankowych, rodzaje kont bankowych, lokaty bankowe, podział kredytów, pożyczka a kredyt.
 • Temat 2. Prawa, obowiązki i ochrona konsumenta
  Zakres materiału: podstawa prawna praw konsumenta, podstawowe prawa konsumenta, instytucje zajmujące się ochroną konsumentów, rękojmia a gwarancja, zakupy w sieci, prawa e-konsumenta, jak złożyć reklamację.
 • Temat 3. Bezpieczne korzystanie z nowoczesnych usług bankowych
  Zakres materiału: zakres definicyjny przestępstw związanych z bankowością elektroniczną, zagrożenia w bankowości elektronicznej, podstawowe zasady zapewnienia bezpieczeństwa finansowego w bankowości elektronicznej.
 • Temat 4. Rynki finansowe
  Zakres materiału: rola i funkcje rynku finansowego, segmenty rynku finansowego, uczestnicy rynku finansowego, instytucje rynku finansowego.

Tematy dla klas III z "Rozbudzenia postaw i zachowań przedsiębiorczych"

 • Temat 1. Planowanie działalności gospodarczej
  Zakres materiału: rodzaje działalności gospodarczej, podział przedsiębiorstw, formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw, etapy zakładania działalności gospodarczej, znaczenie biznesplanu.
 • Temat 2. Pozyskiwanie funduszy na działalność gospodarczą
  Zakres materiału: źródła pozyskania funduszy, warunki, które należy spełnić aby uzyskać dofinansowanie, procedury wnioskowania, instytucje zajmujące się udzieleniem dofinansowania, narzędzia pozyskania funduszy.
 • Temat 3. Korzystanie z dostępnych metod wsparcia (finansowego i niefinansowego)
  Zakres materiału: rodzaje wsparcia finansowego i niefinansowego, źródła finansowania działalności gospodarczej, krajowe programy operacyjne, inkubatory przedsiębiorczości.
 • Temat 4. Czynniki wpływające na sukces lub niepowodzenie przedsiębiorstwa
  Zakres materiału: czynniki wewnętrzne wpływające na przedsiębiorstwo, czynniki zewnętrzne wpływające na przedsiębiorstwo, rodzaje ryzyka prowadzonej działalności, błędy i zaniechania w procesie zarządzania firmą.

Realizacja zajęć

Zajęcia z wylosowanego obszaru odbędą się w wymiarze 6 godzin lekcyjnych dla każdej klasy. W trakcie zajęć uczniowie będą:

 • Poszukiwać potrzebną wiedzę w różnych źródłach oraz selekcjonować i wybierać informacje (ok . 2 godzin lekcyjnych)
 • Gromadzić i porządkować wiedzę ( ok. 1 godzina lekcyjna)
 • Tworzyć prezentację z wybranego tematu (ok. 2 godzin lekcyjnych)
 • Przygotowywać się do zaprezentowania wytworów własnej pracy (ok. 1 godzina lekcyjnej)

Ocena prezentacji

Kryteria oceniania:

 • zawartość merytoryczna prezentacji - 20 pkt.,
 • narzędzia wykorzystane do prezentacji (film, powerpoint, odegranie scenki itp.) - 10 pkt.,
 • sposób przedstawienia prezentacji - 10 pkt.,
 • ogólne wrażenia - 10 pkt.

Max ilość punktów za prezentację - 50.

Sporządzenie plakatów

Zadaniem każdej klasy będzie sporządzenie 2 plakatów odnoszących się do tematu.

 • I plakat dotyczy prezentowanego przez klasę tematu
 • II plakat promuje przygotowaną dla klasy równoległej prezentację

Ocena plakatów

W I etapie każdy uczeń szkoły będzie głosował na jeden plakat.

Do II etapu przechodzi 10 plakatów, które zdobędą największą ilość głosów oddanych przez uczniów.

Kryteria oceniania w II etapie przez Jury:

 • zgodność z tematem - 5 pkt.,
 • sposób wykonania - 5 pkt.,
 • wrażenia artystyczne - 5 pkt.

Max ilość punktów za plakat - 15 za plakat (30 pkt w przypadku, gdy do II etapu przejdą 2 plakaty z jednej klasy).

Tydzień Wiedzy o Ekonomii

I dzień - Wystawa plakatów, głosowanie uczniów
II dzień - Prezentacje z obszaru "Gospodarka rynkowa" (każda klasa I zaprezentuje swój temat pozostałym klasom I)
III dzień - Prezentacje z obszaru "Usługi finansowe" (klasy II nawzajem prezentują swoje filmy)
IV dzień - Prezentacja z obszaru "Rozbudzenia postaw i zachowań przedsiębiorczych" (klasy III nawzajem prezentują swoje filmy)
V dzień - Podsumowanie projektu i wręczenie nagród.

Nagroda

Wycieczka edukacyjna do Centrum Pieniądza NBP w Warszawie dla 3 najlepszych klas klas z każdego poziomu oraz dla jednego - dwóch tych przedstawicieli z każdej z pozostałych klas, którzy wykazali się największym zaangażowaniem w realizacji działań projektowych.

Harmonogram zadań projektowych

 • Spotkanie informacyjne od 10.04.2017 r. do 28.04.2017 r.
 • Realizacja zajęć projektowych od 11.04.2017 r. do 09.06.2017 r.
 • Prezentacja plakatów od 01.06.2017 r. do 09.o6.2017 r.
 • Tydzień Wiedzy o Ekonomii od. 09.06.2017 r. do 20.06.2017 r.
 • Wycieczka edukacyjna do Warszawy od 21.06.2017 r. do 22.06.2017 r.

Wszelkich informacji o projekcie udzielą: pani Krystyna Stelmach-Tyszko i pani Izabela Szczęsna-Hajdas
"Tydzień Wiedzy o Ekonomii" projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Zespół Szkół Łączności, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27-30
Szczecin 2019-01-23 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039