logo Zepsołu Szkół Łączności STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół ŁącznościCiekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół Łączności
Rada Rodziców
Regulaminy Rady Rodziców Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
Regulamin Rady Rodziców ( wzór )

 

 

 

Regulamin

Rady Rodziców

przy Technikum Łączności

i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie

 

 

 

Szczecin 2021


Podstawa prawna:

1.        Art.. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 ( Dz. U z dnia 9 maja 2007, Nr 80)

2.        Statut Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

Art. 1     W Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie działa Rada Rodziców. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców, wszystkich uczniów Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych

 

Art. 2     Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

                organ szkoły – należy rozumieć Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski,

                statut szkoły – należy rozumieć Statut Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie.

 

Art. 3     Rada Rodziców jest organem szkoły.

Art. 4     Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa trzy lata, począwszy od września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji z uwzględnieniem Art.6

Art. 5     Członkostwo w Radzie Rodziców trwa na czas nauki dziecka w szkole . Z chwilą zaprzestania uczęszczania dziecka do szkoły rodzic przestaje być członkiem Rady Rodziców.

 

Art. 6     Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

1.     wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2.     szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowych Rad Rodziców, wyborów reprezentantów do Rady Rodziców Szkoły.

3.     zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

             Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu.

 

 Rozdział II

Skład Rady Rodziców

 

Art. 7     Radę Rodziców stanowią przedstawiciele Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Każdą Radę Oddziałową reprezentuje jeden przedstawiciel.

 

Art. 8     Najwyższą władzą Rady Rodziców jest plenarne zebranie przedstawicieli Rad Oddziałowych, o których mowa w Art. 6 Regulaminu.

 

Rozdział III

Kompetencje Rady Rodziców

 

Art. 9     Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;

a.        Program Wychowawczy Szkoły obejmujący wszystkie realizowane przez nauczycieli treści i działania o charakterze wychowawczym kierowane do uczniów,

b.       Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów , rodziców i nauczycieli.

Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów, o których mowa w punkcie 1 a. lub 1 b. program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

Art. 10   Rada Rodziców opiniuje:

a.        projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,

b.       szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,

c.        program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Szkole,

d.       podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń, o których mowa w § 40 ust 1, pkt k Statutu Szkoły,

e.        wzór jednolitego stroju, w przypadku jego wprowadzenia.

 

Art. 11   Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty.

 

Art. 12   Rada Rodziców może wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. Wniosek o dokonanie zmian ma mieć formę pisemną i złożony w terminie do końca lutego.

 

Art. 13   Rada Rodziców ma prawo wyrażać swoją opinię o pracy nauczycieli podczas dokonywania przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego za staż. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania. Opinie powinny być wyrażone na piśmie.

 

Art. 14   Przedstawiciel Rady Rodziców (w przypadku nie powołania Rady Szkoły) ma prawo brać udział w pracach Zespołu Oceniającego powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

 

Art. 15   Rada Rodziców wybiera delegatów do Rady Szkoły.

 

Rozdział IV

Kompetencje Oddziałowych Rad Rodziców.

 

Art. 16  Oddziałowe Rady Rodziców:

1.        zatwierdzają plan pracy wychowawczej dla danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców,

2.        wspierają wychowawców klasy w realizacji programu wychowawczego i w rozwiązywaniu problemów danej klasy,

3.        reprezentują wszystkich rodziców danej klasy przed innymi organami Szkoły,

4.        występują z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy klasy w przypadku jednomyślności wśród wszystkich rodziców uczniów danego oddziału,

5.        występują do Dyrektora Szkoły z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę organizacji procesu dydaktycznego w danym oddziale,

6.        uczestniczą w walnych zebraniach wszystkich Oddziałowych Rad Rodziców.

 

Rozdział V
Wewnętrzna struktura Rady Rodziców

 

Art. 17   Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium Rady Rodziców. Prezydium składa się z 7 – 9 osób. Członków Prezydium wybiera się w wyborach tajnych na pierwszym walnym zebraniu przedstawicieli Rad Oddziałowych zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy uprawnionych.

 

Art. 17a Rada Rodziców wybiera spośród swoich członków przedstawicieli do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły. Decyzje zatwierdzane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

Art. 18   Spośród przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców wybiera się członków Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób. Głównym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest dokonywanie kontroli prawidłowości gospodarowania i wydatkowania środków pieniężnych zgromadzonych przez Radę Rodziców, a także kontrolowanie prawidłowości ich księgowania.

 

Art. 19   Komisja Rewizyjna może dokonywać doraĽnych kontroli kasy, zgodnie z zasadami kontroli finansowej.

 

Art. 20   Komisja Rewizyjna może dokonywać doraĽnych kontroli finansowych na wniosek Dyrektora Szkoły lub przynajmniej 30 rodziców uczniów technikum. Wniosek o kontrolę musi być złożony na piśmie do Dyrektora Szkoły lub Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców wraz z podaniem przyczyny lub powodu.

 

Art. 21   Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraĽne komisje i zespoły spośród swoich członków, członków Rady Rodziców, innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami (jako ekspertów) dla wykonywania określonych zadań.

 

Rozdział VI

Organizacja pracy Rady Rodziców

 

Art. 22   Zebrania Rady Rodziców szkoły odbywają się przynajmniej raz na kwartał: wrzesień, luty, czerwiec a zebrania Prezydium Rady Rodziców co miesiąc.

 

Art. 23   Zebrania Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców, z co najmniej 2- tygodniowym wyprzedzeniem. Sekretarz Prezydium RR jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich przedstawicieli Rad Oddziałowych. Zawiadomienia o zebraniach mają być dostarczane pocztą, drogą elektroniczną lub przez ucznia, którego rodzic jest uprawniony do udziału w zebraniu.

 

Art. 24   W zebraniach Rady Rodziców i w zebraniach Prezydium Rady Rodziców bierze udział Dyrektor szkoły lub upoważniona przez Dyrektora osoba, zajmująca kierownicze stanowisko w szkole.

Art. 25   Zebrania Rady Rodziców mogą być zwoływane w każdym czasie na wniosek:

a.        dyrektora szkoły,

b.       oddziałowych Rad Rodziców z co najmniej trzech klas,

c.        organu prowadzącego,

d.       organu nadzorującego.

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Rodziców powinien być przedstawiony na piśmie wraz z uzasadnieniem konieczności jego odbycia do Przewodniczącego Rady Rodziców i Dyrektora Szkoły.

 

Art. 26   Zebrania Rady Rodziców są protokołowane zgodnie z poniższymi zasadami.

1.        Protokołowanie zebrań Rady Rodziców odbywa się w formie elektronicznej i po wydruku przechowywane wraz z załącznikami w koszulkach w segregatorze pod opieką dyrektora szkoły. Wersja elektroniczna protokołu zostaje zabezpieczona hasłem tylko do odczytu i umieszczona w komputerze przewodniczącej Rady Rodziców i dyrektora szkoły.

2.        Na wstępie umieszcza się: Rejestr protokołów zebrań Rady Rodziców zawierający: datę posiedzenia, temat posiedzenia, ilość stron protokołu, spis załączników, numery stron w protokolarzu (od – do), datę przyjęcia protokołu, nazwisko osoby sporządzającej oraz osoby parafującej protokół. Listę obecności posiedzeń Rady Rodziców.

3.        Protokoły z jednego roku szkolnego tworzą „Księgę protokołów”, którą po oprawieniu opatruje się klauzulą „Księga protokołów posiedzeń Rady Rodziców Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie odbytych w roku szkolnym ..../..... Księga zawiera ... stron”.

4.        Numeracja protokołów ma charakter ciągły wraz z uchwałami i załącznikami (numeracja stron wprowadzana jest elektronicznie lub ręcznie). Kolejne protokoły wraz z uchwałami i załącznikami zostają oddzielone od siebie zakładkami.

5.        Protokoły sporządza osoba wybierana na okres 1 roku lub inna wyznaczona przez Przewodniczącą Rady Rodziców.

6.        Wydrukowany protokół jest podpisywany przez przewodniczącego Rady Rodziców oraz protokolanta.

7.        Protokół sporządza się do 14 dni od dnia zebrania Rady Rodziców.

8.        Członkowie Rady Rodziców zapoznają się z treścią protokołu w terminie do 14 dni od dnia jego napisania i mogą wnieść do niego umotywowane uwagi lub zastrzeżenia na formularzu zawierającym imię i nazwisko rodzica oraz uzasadnienie.

9.        Na kolejnym posiedzeniu Rady Rodziców przedstawione i głosowane są wnioski o zmiany w protokole. Każda strona protokołu wraz z załącznikami są parafowane przez członka Rady Rodziców wybieranego zwykłą większością głosów.

10.     Protokół dostępny jest w sekretariacie szkoły dla wszystkich rodziców.

 

Art. 27   Komisja Rewizyjna przeprowadza dwie kontrole w ciągu roku szkolnego. Z każdej kontroli sporządza protokół w 3 egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazuje Dyrektorowi Szkoły, drugi Przewodniczącemu Prezydium Rady Rodziców, trzeci pozostaje w aktach. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany przedstawić na kolejnym walnym zebraniu Rady Rodziców wyniki kontroli. Każdy rodzic ma prawo wglądu do protokółów kontroli finansowej przeprowadzanej w ramach uprawnień Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.

 

Art. 28   Przewodniczący Rady Rodziców na walnym zebraniu we wrześniu/paĽdzierniku Rady Rodziców w każdym roku szkolnym przedstawia sprawozdanie z działalności Rady Rodziców. Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców są zobowiązani do przedstawienia informacji i sprawozdań z zebrań ogółowi rodzicom w danej klasie.

 

Art. 29   Rada Rodziców na stronie internetowej szkoły prowadzi publikację istotnych dla niej informacji i ogłasza komunikaty. Po uprzednim uzgodnieniu treści z dyrektorem Szkoły. Obsługę techniczną prowadzi osoba wyznaczona przez Dyrektora Szkoły.

 

Art. 30   Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami Szkoły w oparciu o Statut Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych.

 

Art. 31   Rada Rodziców planuje swoją działalność na cały rok szkolny. Kopie planów działań Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców przekazuje Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły.

 

Art. 32   Rada Rodziców współpracuje z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci zgodnie z zasadami opisanymi w Statucie Szkoły.

 

Art. 33   Rada Rodziców może włączyć się do rozwiązywania konkretnych zadań innych organów Szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

 

Art. 34   Rada Rodziców może zapraszać na swoje planowane lub doraĽne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

 

Rozdział VII

Tryb podejmowania uchwał

 

Art. 35   Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% jej członków na pierwszym posiedzeniu i 25% na drugim posiedzeniu zwołanym nawet tego samego dnia nie wcześniej niż po 15 minutach. Sekretarz Rady Rodziców odnotowuje uchwały w Księdze Uchwał Rady Rodziców. Do Księgi Uchwał mają wgląd dyrektor Szkoły i wszyscy rodzice uczniów.

 

Art. 36   Walne zgromadzenia Rady Rodziców upoważnia Prezydium Rady Rodziców do podejmowania decyzji w imieniu Rady Rodziców, z wyjątkiem uchwał dotyczących Art. 9 i Art. 10 e.

 

Art. 37   Uchwały Rady Rodziców nie mogą naruszać kompetencji innych organów Szkoły. Uchwały Rady Rodziców niezgodne ze Statutem Szkoły z mocy prawa są nieważne.

 

Art. 38   W sprawach spornych rozstrzygnięcia dokonuje się zgodnie z zasadami opisanymi w § 15 Statutu Szkoły.

 

Rozdział VIII

Zasady wyborów

 

Art. 39   Wybory rad oddziałowych rodziców oraz Rady Rodziców przeprowadza się zgodnie z następującą procedurą:

1.       Wybory do Rady Rodziców przeprowadzone zostaną na pierwszym zebraniu każdego oddziału we wrześniu.

2.       Pierwsze zebranie każdego oddziału nie może się odbyć póĽniej niż w drugim tygodniu września.

3.       Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową.

4.       Aby wybory miały moc prawną w zebraniu musi uczestniczyć co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania zgodnie z pkt 5.

5.       Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice (prawni opiekunowie) uczniów danego oddziału.

6.       Jednego ucznia może reprezentować w wyborach (głosować) tylko jeden rodzic (prawny opiekun).

7.       Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby.

8.       Rodzice mogą podjąć decyzję o zwiększeniu liczebności rady oddziałowej rodziców.

9.       Rodzice uczniów klas drugich, trzecich i czwartych mogą w tajnym głosowaniu (na kartach zgodnych z załącznikiem 1) podjąć decyzję o pozostawieniu rady oddziałowej na kolejny rok szkolny.

10.    Decyzję rodziców (prawnych opiekunów) należy zapisać w protokole z wyborów do oddziałowej rady rodziców.

11.    W przypadku połączenia oddziałów w trakcie trwania roku szkolnego, wybór rady oddziałowej nowoutworzonego oddziału musi odbyć się w ciągu 30 dni od daty połączenia.

12.    Zebranie wyborcze prowadzi wychowawca danego oddziału.

13.   Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić wniosek o prowadzenie zebrania przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów). Decyzja podejmowana jest w głosowaniu jawnym.

14.    Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania.

15.    Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.

16.    Do rad oddziałowych mogą kandydować rodzice (prawni opiekunowie). Inni członkowie rodziny ucznia mogą kandydować po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów).

17.    Kandydaci są zgłaszani przez uczestników zebrania. Kandydat musi wyrazić zgodę na udział w Radzie Rodziców oraz radzie oddziałowej.

18.    Zgłoszenie nieobecnej osoby jako kandydata wymaga dostarczenia jej pisemnej zgody na udział w Radzie Rodziców oraz radzie oddziałowej.

19.    Prowadzący zebranie zapisuje na tablicy imiona i nazwiska kandydatów.

20.    Kandydatów musi być co najmniej o jednego więcej niż miejsc w radzie oddziałowej.

21.    Uczestnicy zebrania wpisują w kolejności alfabetycznej zgłoszonych kandydatów na karty do głosowania (załącznik 2).

22.    Głosujący wstawiają znak „X” przy nazwiskach jednego, dwóch lub trzech kandydatów.

23.    Prowadzący zebranie zbiera wypełnione karty do głosowania i przekazuje komisji skrutacyjnej.

24.    Komisja skrutacyjna liczy oddane głosy i ogłasza wynik głosowania.

25.    Prowadzący zebranie zapisuje liczbę uzyskanych głosów przy nazwiskach zapisanych na tablicy.

26.    W skład rady oddziałowej wchodzi trzech kandydatów, którzy uzyskali największa ilość głosów.

27.    W przypadku, kiedy głosowanie nie wyłoni członków rady oddziałowej prowadzący zarządza powtórne głosowanie.

28.    Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły.

29.    Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków rady oddziałowej.

30.    Rodzic mający w szkole więcej niż jedno dziecko może w Radzie Rodziców reprezentować tylko jedną klasę.

31.    Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady Rodziców oraz zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Rodziców należy do obowiązków Dyrektora Szkoły.

32.   Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno odbyć się nie póĽniej niż 14 dni od terminu wyborów.

33.   Na pierwszym posiedzeniu Rada Rodziców wybiera zgodnie z Art. 40 Prezydium Rady Rodziców.

34.    Od wyników wyborów do oddziałowych rad lub do Rady Rodziców, w przypadku naruszeniu niniejszego regulaminu, przysługuje prawo do odwołania w ciągu trzech dni od dnia wyborów, do przewodniczącego urzędującej Rady Rodziców.

35.    W przypadku stwierdzenia naruszenia procedur wyborczych przewodniczący zarządza ponowne wybory w klasie, w której stwierdzono uchybienia.

36.    Ponowne wybory należy przeprowadzić przed pierwszym zebraniem Rady Rodziców w danym roku szkolnym.

 

Art. 40   Wybory Prezydium Rady rodziców przeprowadza się zgodnie z następującą procedurą:

1.     Zasady ogólne

a.       Wyboru członków Prezydium Rady Rodziców i członków komisji rewizyjnej przeprowadza się spośród przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców.

b.      Każdy przedstawiciel reprezentujący rodziców poszczególnych oddziałów ma prawo do głosowania.

c.       Prezydium składa się z 5 – 7 osób (ilość osób w prezydium na każdą kadencję ustala wcześniej Rada Rodziców).

d.      Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.

e.       Wybory członków Prezydium przeprowadza się jako pierwsze, zaś wybory komisji Rewizyjnej jako następne.

 

2.     Liczba kandydatów, system wyborczy.

a.       Członkowie Prezydium wybierani są bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

b.      Kandydatów musi być co najmniej o jednego więcej niż miejsc w prezydium.

c.       Na jednego kandydata wyborca może oddać tylko jeden głos.

d.      Wybory przeprowadza 3 – osobowa Komisja Skrutacyjna.

e.       Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych osób zwykłą większością głosów.

f.        Kandydat do komisji Skrutacyjnej musi wyrazić zgodę na udział w pracach komisji.

g.      Pierwsze posiedzenie Prezydium odbywa się bezpośrednio po zakończeniu wyborów.

h.      Prezydium na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego Rady Szkoły, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika (pozostałe osoby stają się członkami Prezydium).

i.        Wybrany przewodniczący podaje RR skład Prezydium wraz z pełnioną funkcją.

j.        Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

k.       Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wchodzą w skład Prezydium Rady Rodziców.

 

3.     Zgłaszanie kandydatów na członków rady rodziców.

a.       Kandydaci na członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej zgłaszani są ustnie.

b.      Każdy przedstawiciel Oddziałowej Rady Rodziców ma prawo zgłosić kandydata.

c.       Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach.

d.      Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapisuje nazwiska kandydatów w kolejności zgłaszania na tablicy.

 

4.     Sposób głosowania i warunki ważności głosu.

a.       W wyborach Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej wyborca głosuje poprzez podniesienie ręki po wyczytaniu nazwiska przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

b.      Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapisuje liczbę głosów przy nazwisku kandydata.

 

5.     Ustalenie wyników wyborów.

a.       Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania w sali, w której przeprowadzono wybory.

b.      Do Prezydium RR wchodzą kandydaci z największą ilością głosów w liczbie wcześniej ustalonej.

c.       Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wyników głosowania w dwóch egzemplarzach.

d.      W protokóle wymienia się odpowiednio: liczbę osób uprawnionych do głosowania, nazwiska wybranych do Prezydium osób wraz z liczbą oddanych głosów, nazwiska osób pełniących ustalone w Art. 40, pkt 2, ppkt h. funkcje.

e.       Protokół z wynikami głosowania odczytuje przewodniczący komisji bezpośrednio po zakończonej pracy Komisji Skrutacyjnej.

f.        Jeden egzemplarz protokółu z głosowania przekazywany jest do protokółu Rady Rodziców, drugi egzemplarz dyrektorowi szkoły.

g.      Dokumenty z wyborów umieszcza się w zalakowanej i opisanej kopercie i przekazuje się je dyrektorowi szkoły w depozyt.

 

Rozdział IX

Gospodarka finansowa

 

Art. 41   Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych Ľródeł.

 

Art. 42   Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

Prezydium Rady Rodziców może wydatkować zgromadzone środki na:

1.        pomoc materialną dla uczniów z najbiedniejszych rodzin poprzez sfinansowanie dożywiania, zakup odzieży, podręczników i w formie zapomóg,

2.        dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak dzień sportu, dzień dziecka,

3.        dofinansowanie organizacji finałów szkolnych olimpiad, konkursów przedmiotowych, sportowych,

4.        dofinansowanie kosztów udziału młodzieży w zawodach, konkursach i olimpiadach o charakterze międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkimi i ogólnopolskim,

5.        sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,

6.        częściowe dofinansowanie klasowych wycieczek historyczno-turystycznych,

7.        nagrody pieniężne dla wyróżniających się uczniów i klas,

8.        nagrody książkowe dla najlepszych uczniów na koniec roku szkolnego,

9.        dofinansowanie studniówki,

10.     zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego, niezbędnego do wzbogacania procesu dydaktycznego,

11.     zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych,

12.     zakup środków czystości, leków do szkolnych apteczek,

13.     prelekcje psychologów, seksuologów, sędziów, prokuratorów, prawników,

14.     remonty i naprawy sprzętu szkolnego,

15.     wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości,

16.     podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców,

17.     na kapitał założycielski dla utworzenia określonej działalności gospodarczej,

18.     dofinansowanie działalności statutowej szkoły.

 

Art. 43   Środki zgromadzone przez Radę Rodziców mogą być lokowane na kontach terminowych, rachunku bieżącym, w akcjach, funduszach inwestycyjnych. Zyski z lokat stanowią dochód Rady Rodziców.

 

Art. 44   Środki pozyskane od ofiarodawców, sponsorów lub organizacji mają być wydatkowane zgodnie z życzeniem wpłacających. W przypadku braku wskazania sposobu ich wydatkowania stosuje się zasady z Art. 39.

 

Art. 45   Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszy Rada Rodziców może zatrudnić pracowników. Płace pracowników ustala Prezydium Rady Rodziców. Przewodniczący Rady Rodziców opracowuje zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności zgodnie z zapisami K.p i Ustawy o finansach publicznych.

 

Art. 46   Walne zgromadzenie Rady Rodziców upoważnia Przewodniczącego i jego zastępcę do dysponowania środkami zgromadzonymi przez Radę Rodziców.

 

Art. 47   Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział X

Postanowienia końcowe

 

Art. 48   Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej o treści „Rada Rodziców Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie”, a także pieczęci do operacji finansowych o treści jak poprzednia z dopiskiem numeru konta.

 

Art. 49   Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców, członkowie Prezydium, członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji na wniosek 1/3 Rady Rodziców lub umotywowany wniosek Dyrektora Szkoły.

 

Art. 50   Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 15 Statutu Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych

 

 

Regulamin zatwierdzony uchwałą RR z dnia ………………………

 

i przyjęty do stosowania od …………………………………………

 

 

…………………………………………….

/podpis Przewodniczącego Rady Rodziców/

 

 

 

 

…………………………………………….

/podpis dyrektora Szkoły/

 

 

Szczecin, dn. ……………..............


Załącznik 1.

Karta do głosowania za pozostawieniem dotychczasowej oddziałowej rady rodziców na kolejny rok szkolny.

Wyrażam zgodę na pozostawienie dotychczasowej

oddziałowej rady rodziców

na rok szkolny 200…. / 200….

TAK

 

NIE

 

Klasa, symbol oddziału ………….

Wychowawca

………………………………...

Skład dotychczasowej rady oddziałowej

1. …………………………………………………………..

2. …………………………………………………………..

3. …………………………………………………………..

4. …………………………………………………………..

5. …………………………………………………………..

Oddanie głosu polega na postawieniu znaku „X”.

 

 

Załącznik 2.

Karta do głosowania na członków oddziałowej rady rodziców.

WYBORY CZŁONKÓW ODDZIAŁOWEJ RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 200…. / 200….

Klasa, symbol oddziału ………….

Wychowawca ……………………………………...

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Głos

1.

……………………………………………………………………….

 

2.

……………………………………………………………………….

 

3.

……………………………………………………………………….

 

4.

……………………………………………………………………….

 

5.

……………………………………………………………………….

 

6.

……………………………………………………………………….

 

Oddanie głosu na kandydata polega na postawieniu znaku „X” w rubryce przy jego nazwisku.

Każdy z uprawnionych może oddać głos na jednego, dwóch lub trzech kandydatów.

 


Zespół Szkół Łączności, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27/30
Szczecin 2022-01-20 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039