logo Zepsołu Szkół Łączności STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół ŁącznościCiekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół Łączności
Pedagog szkolny ZSŁ
Dla uczniów
 
  Depresja

  Motywacja

 
Dobry Start
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Spis treści

 

I.       Informacje ogólne. 2

II.     Cele. 2

III.    Adresaci 2

IV.    Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 3

V.     Formy udzielania wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 4

VI.    Obowiązki/zadania. 4

VII.  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w ramach Szkolnego Programu Pracy z „Dziećmi i młodzieżą z trudnościami w roku szkolnym 2017/2018. 6

VIII. Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 7

IX.    Załącznik. 7

 

I.         Informacje ogólne

Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do niej, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U.poz.59), Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591), Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578).

II.       Cele

1.    Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

2.    Rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole.

3.    Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

4.    Rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców.

5.    Czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji uczniów, którzy zostali objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

6.    Współpraca z instytucjami wspierającymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole.

III.     Adresaci

A.     Uczniowie

1.     Uczeń Zespołu Szkół Łączności ma prawo być objęty Programem w celu rozpoznania jego możliwości psychofizycznych, w tym szczególnych uzdolnień, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz zaspokojenia tych potrzeb.

2.    Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.

3.    Pomoc polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:

a.      z niepełnosprawności;

b.      z niedostosowania społecznego;

c.       z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

d.      z zaburzeń zachowania lub emocji;

e.      ze szczególnych uzdolnień;

f.        ze specyficznych trudności w uczeniu się;

g.      z zaburzeń komunikacji językowej;

h.      z choroby przewlekłej;

i.        z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

j.        z niepowodzeń edukacyjnych;

k.       z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny;

l.        ze sposobu spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

m.    z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

B.      Rodzice i nauczyciele

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów.

IV.    Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1.    Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiada dyrektor szkoły.

2.    Bezpośredni nadzór nad organizacją Programu i świadczeniem pomocy psychologiczno –pedagogicznej sprawuje wyznaczony przez dyrektora szkoły koordynator.

3.    Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz specjaliści.

4.    Pomoc psychologiczno – pedagogicznej jest organizowana i udzielana we współpracy z :

a.    rodzicami ucznia;

b.    Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;

c.    placówkami doskonalenia nauczycieli;

d.    instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży - MOPS, MOPR itd.

5.    Z inicjatywą o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną może wystąpić:

a.    uczeń;

b.    rodzic ucznia;

c.    dyrektor;

d.    każdy nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniem;

e.    pielęgniarka szkolna;

f.     poradnia;

g.    pracownik socjalny;

h.    asystent rodziny;

i.      kurator sądowy.

Wnioski pisemne przedkłada się wychowawcy oddziału lub bezpośrednio koordynatorowi w sekretariacie szkoły. Wzór wniosku dostępny jest na stronie szkoły.

6.    O potrzebie, formach i okresie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się pisemnie rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.

7.    Nauczyciele, koordynator, pedagog oraz doradca zawodowy prowadzą dokumentację badań i czynności podjętych w związku z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np.: dziennik pedagoga, dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, dokumenty wskazujące na inicjowanie pomocy, indywidualna teczka zawierająca: opinie, orzeczenia, zaświadczenia lekarskie, informacje od rodziców, obserwacje nauczyciela, analiza wyników – ocena postępów ucznia, wnioski do dalszej pracy itp.).

8.    Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej swojemu dziecku.

9.    Uczeń posiadający orzeczenie, opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną po przedłożeniu dokumentu ww. w szkole.

10.  Opinie/orzeczenia (ksero dokumentów) przechowywane są w sekretariacie szkoły (dołączone do dokumentów ucznia przyjętego do szkoły) a kopie dokumentów u pedagoga szkolnego i wychowawcy.

11.  Pedagog przekazuje na bieżąco informację nauczycielom o wpływających opiniach/orzeczeniach psychologiczno-pedagogicznych.

12.  Nauczyciele mają obowiązek zaznajomić się z zaleceniami zawartymi w opinii/orzeczeniu.

13.  Na rok szkolny opracowywane są „Dostosowania wymagań edukacyjnych” do danego przedmiotu/modułu (zajęcia zawodowe).

14. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, konsultacje trwają od 15 min. do 30 minut.

15.  Dyrektor szkoły będzie mógł, za zgodą rodziców, wystąpić z wnioskiem o diagnozę problemu ucznia do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w sytuacji, gdy działania szkoły nie poprawiają funkcjonowania ucznia.

V.      Formy udzielania wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1.    W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na:

a.    dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;

b.    rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;

c.     indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;

d.    dostosowaniu warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.

2.    Pomoc jest również udzielana w formach zorganizowanych:

a.    zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów;

b.    konsultacje przedmiotowe;

c.    konsultacje z pedagogiem;

d.    konsultacje z wychowawcą;

e.    doradztwo dotyczące planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej;

f.     porady i konsultacje dla rodziców – udzielane i prowadzone przez pedagoga szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu pedagoga oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „pedagog”;

g.    warsztaty i szkolenia dla rodziców (organizowane przed zebraniami z rodzicami zgodnie z harmonogramem programu profilaktyki i programu wychowawczego opracowanymi i zatwierdzonymi przez Radę Rodziców na dany rok szkolny);

h.    szkolenia nauczycieli w ramach zaplanowanych na dany rok szkolny szkoleń Rady Pedagogicznej;

i.      zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane dla uczniów:

-          posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się,

-          posiadających inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści opracowują indywidualny lub grupowy program pracy na zajęciach organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

VI.    Obowiązki/zadania

1.      W zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy:

a.    przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów;

b.    zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku;

a.    określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;

c.    proponowanie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

d.    złożenie wniosku do dyrektora szkoły bądź koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole;

e.    poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku;

f.     monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;

g.    informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej i postępach ucznia;

h.    angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;

i.      stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych oraz dokonania ewaluacji;

j.      prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

k.    udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.

2.      Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów i świadczenia pomocy psychologiczno –pedagogicznej uczniom należy:

a.    prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów;

b.    zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy;

c.    świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;

d.    dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

e.    indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

f.     dostosowywanie metod pracy do sposobów uczenia się ucznia;

g.    udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy;

h.    komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;

i.      prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno – wyrównawczych, rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych);

j.      współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;

k.    prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

l.      udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.

3.      Do zadań pedagoga szkolnego należy:

a.    przeanalizowanie dostarczonych przez rodziców orzeczeń z poradni psychologiczno – pedagogicznej;

b.    przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów;

c.    prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia;

d.    diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

e.    udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych;

f.     podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;

g.    minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologicznopedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

h.    wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

i.      inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

j.      pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

k.    rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

l.      podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z planowanych działań wychowawczych i profilaktycznych w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;

m. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

Wszelkie informacje dla rodziców, uczniów i nauczycieli widnieją na stronie internetowej szkoły w zakładce „pedagog”.

W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny.

4.      Do zadań doradcy zawodowego należy:

a.    systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

b.    gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;

c.    udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

d.    prowadzenie zajęć związanych z wyborem dalszej drogi edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

e.    współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno –zawodowego;

f.     wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

W szkole zadania doradcy zawodowego wykonywane są przez nauczyciela w ramach dodatkowych obowiązków.

5.      Do zadań koordynatora należy:

a.      nadzorowanie realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;

b.      analiza wniosków o pomoc psychologiczno-pedagogiczną

c.       przygotowanie pism informujących nauczyciela oraz prawnych opiekunów o formach, wymiarze godzin i okresie przyznanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie złożonych wniosków;

d.      przedłożenie ww. pism do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły;

e.      informowanie wychowawców klas o przyznanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

f.        bieżąca kontrola dzienników (z zajęć dydaktycznych, konsultacji itd.) oraz innej dokumentacji prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

g.      opracowywanie wniosków z realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i przedkładanie ich dyrektorowi szkoły (raz w półroczu na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej);

h.      przedstawianie realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole na posiedzeniu rady pedagogicznej (raz w półroczu);

i.        nadzór nad przekazaniem informacji dot. dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości zdającego (uczeń, który posiada dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych przedkłada dyrektorowi szkoły – w sekretariacie szkoły – zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej);

j.        współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem oraz doradcą zawodowym w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

k.       prowadzenie dokumentacji z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom w szkole.

VII.  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w ramach Szkolnego Programu Pracy z „Dziećmi i młodzieżą z trudnościami w roku szkolnym 2017/2018

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla młodzieży z trudnościami będą prowadzone z przedmiotów: matematyka i język angielski w wymiarze 6 godzin w semestrze (przyznanych do realizacji przez Wydział Oświaty w Szczecinie). Uczniowie ZSŁ kształcą się w zawodach teleinformatycznych i fototechnicznych, w których potrzebne są przede wszystkim umiejętności z zakresu matematyki i języka angielskiego, w tym języka angielskiego zawodowego.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze będą prowadzone zgodnie z zapotrzebowaniem z przedmiotów wskazanych we wnioskach o przyznanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

VIII.Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1.      Monitoring osiągnięć uczniów jest nieodzownym elementem w procesie uczenia się i nauczania.

2.      Uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną będą podlegać ocenie postępów.

3.      Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z języka angielskiego i matematyki realizowane w ramach Programu, w miarę potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, może ulec modyfikacji.

4.      Analizie będzie podlegać efektywność pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej uczniowi objętemu pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

5.      Ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym „Szkolnego Programu Pracy z Dziećmi i młodzieżą z trudnościami w roku szkolnym 2017/2018” dokonuje się po każdym półroczu.

6.      Pedagog szkolny oraz osoba pełniąca funkcję doradcy zawodowego w swoich sprawozdaniach rocznych ujmują wnioski z realizacji działań w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

7.      Analizy efektów funkcjonowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz Programu dokonuje koordynator, który opracowuje również wnioski.

8.      Analiza i wnioski z ewaluacji przedstawiane są dyrektorowi na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej.

9.      Wyniki ewaluacji prezentowane są na posiedzeniu rady pedagogicznej.

10.  Wnioski będą brane pod uwagę w dalszym planowaniu działań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

11.  Dokumentacja badań i czynności przechowywane są u koordynatora oraz pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego.

IX.     Załącznik

Załącznik nr 1 wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną

Wnioski do pobrania
  
  

 


Zespół Szkół Łączności, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27/30
Szczecin 2020-07-04 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039