logo Zepsołu Szkół Ł±czno¶ci STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół Ł±czno¶ciCiekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół Ł±czno¶ci

Najważniejsze projekty realizowane w ZSŁ

Projekty w zakresie kształcenia lub aktywizowania młodzieży, które zostały wdrożone w szkole w latach 2000 – 2011:

Lp.

Nazwa projektu/programu

Krótki opis

1.

I miejsce w konkursie „Phare 2001 Kompetencja Zawód Rozwój”

Projekt modernizacji kształcenia zawodowego, realizowany w latach 2003 – 2004 w ramach Programu PHARE 2001 „Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich Województwo Zachodniopomorskie 2003/2004”. Nagroda w wysokości 48 000 € pozwoliła wyposażyć dwie pracownie telekomunikacyjno-teleinformatyczne w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny.

2.

Euro Poczta – bez barier językowych i technicznych

(Phare 2003)

Projekt realizowany w latach 2004 - 2006 pozwolił na wyposażenie dwóch pracowni w sprzęt komputerowy, biurowy i językowy za łączną kwotę 30000 €.

3.

„Wspólna nauka Europy – ponadgraniczne kształcenie zawodowe w zawodach telekomunikacyjnych”

Projekt współpracy polsko-niemieckiej w zakresie kształcenia zawodowego, realizowany w okresie: XII 2004 – XII 2006 r. Dzięki temu projektowi młodzież ZSŁ miała okazję wziąć udział w seminariach z młodzieżą niemiecką w Polsce i w Niemczech oraz kształcić umiejętności językowe w bezpośrednich kontaktach z rówieśnikami z za Odry.

4.

Dwa projekty w ramach programu Leonardo Da Vinci:

„Europejska praktyka zawodowa przyszłością specjalistów” oraz „Europejska praktyka zawodowa przyszłością specjalistów IT”

Program realizowany w roku szkolnym 2008/2009. W ramach projektu uczniowie ZSŁ odbywali miesięczne praktyki poza granicami kraju, dzięki czemu zyskali nie tylko doświadczenie w pracy w zagranicznej firmie, ale również poszerzyli umiejętności językowe. 8 uczniów ZSŁ odbywało praktyki zawodowe w firmach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych na terenie cw Niemczech. 8 uczniów niemieckich odbywało praktyki w firmach szczecińskich.

5.

Współpraca ze szkołą w Neubrandenburgu

Kontynuacja współpracy w realizacji praktyk zawodowych na terenie Szczecina – corocznie uczniowie ze szkół niemieckich wraz z uczniami Zespołu Szkół Łączności odbywają miesięczne praktyki w zaprzyjaźnionych z naszą szkołą zakładach pracy.

5.

Rozwój zainteresowań młodzieży w kierunku zawodów elektryczno-elektronicznych (w ramach EFS)

Projekt realizowany w okresie: 02.02.2009-18.12.2009 w ramach POKL 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Udział młodzieży w projekcie znacząco poszerzył kompetencje i umiejętności uczniów w zakresie zawodów elektryczno-elektronicznych. Ponadto uczniowie mieli okazję kształcić umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego technicznego.

6.

„Przedsiębiorczość społeczna dla technika i inżyniera – PeSTI”

Projekt realizowany w październiku 2011 r. Celem programu było promowanie i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej, a także propagowanie nowych form gospodarowania i dobrych praktyk w tworzeniu własnych miejsc pracy. Uczniowie zdobyli wiedzę z zakresu zakładania oraz prowadzenia przedsiębiorstwa.

7.

Szkoła Sukcesu – ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT” (w ramach EFS) –
w trakcie realizacji

Od września 2011 r. Zespół Szkół Łączności bierze udział w projekcie, który zakończy się w czerwcu 2014 r. W ramach trzyletniego projektu uczniowie poszerzają wiedzę i umiejętności nie tylko w zakresie przedsiębiorczości, ale również kształcą umiejętności posługiwania się technologiami z dziedziny IT - uczniowie pracują na platformie edukacyjnej. Niewątpliwym atutem projektu jest kształcenie w zakresie biznesowego języka angielskiego za pomocą nowoczesnych technik nauczania. Przyszli absolwenci ZSŁ z pewnością będą wyposażeni w kompetencje poszukiwane na europejskim rynku pracy.

8.

Szczeciński program wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży  - „Uczeń 2007”

Zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym, rozwijające sprawność ruchową młodzieży z dysfunkcjami ruchowymi, zaburzeniami emocjonalnymi dla uczniów o  bardzo niskim statusie materialnym; wspieranie ucznia w jego rozwoju, pomoc w samoakceptacji, rozwijanie zdolności i zainteresowań, doskonalenie umiejętności dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości, zachęcanie do aktywnego trybu życia poprzez zajęcia sportowe.

„Latający reporter” – program przeznaczony dla uczniów kl. I wywodzących się ze środowisk robotniczych, którzy osiągnęli słabe wyniki w gimnazjum i mają problem z adaptacją w nowym środowisku w wyniku zaległości w nauce i problemów z komunikacja – ułatwianie pokonywania barier społecznych i kulturowych, kształcenie form wypowiedzi ustnych i pisemnych, upowszechnianie kultury języka, poznawanie „małej ojczyzny”, nabycie umiejętności pozyskiwania, przetwarzania i upowszechniania informacji – wycieczki: teatr, wizyta w redakcji gazety, muzeum, kino itp.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki wspierające rozwój ucznia, przygotowujące do matury – uzupełnianie wiadomości i umiejętności zgodnych z podstawą programową, przygotowanie ucznia do matury także na poziomie rozszerzonym, budowanie poczucia własnej wartości.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i psychologiczno-pedagogiczne wspierające rozwój ucznia – zajęcia wyrównawcze z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów klas maturalnych, opanowanie umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu maturalnego.

9.

Programy projakościowe

Wspieranie języków obcych (j. angielski, j. niemiecki) – program mający na celu podwyższanie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów ZSŁ w celu zwiększenia ich szans i wyrównania poziomu w stosunku do uczniów LO, objęcie programem uczniów ostatnich klas, przygotowanie do matury.

Program „Wspieranie ucznia w przygotowaniu do matury z matematyki -podwyższanie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów ZSŁ w celu zwiększenia ich szans i wyrównania poziomu w stosunku do uczniów LO, objęcie programem uczniów ostatnich klas, przygotowanie do matury.

Wspieranie edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się matematyki – wyrównywanie poziomu wiedzy oraz umiejętności uczniów, pobudzenie do wiary w siebie, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, nauka dobrej organizacji pracy – zajęcia dla uczniów kl. II.

Wspieranie edukacji polonistycznej – kształtowanie umiejętności niezbędnych na egzaminie maturalnym, ćwiczenia związane ze znajomością lektur, rozumieniem tematów, poleceń sugestii interpretacyjnych, doskonalenie polszczyzny w zakresie języka mówionego i pisanego.

Program wspierania edukacji uczniów z trudnościami w uczeniu się – szkolne koło pracy z uczniem z trudnościami z WOS - podwyższanie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów ZSŁ w celu zwiększenia ich szans i wyrównania poziomu w stosunku do uczniów LO, objęcie programem uczniów ostatnich klas, przygotowanie do matury.

10.

Start zawodowy - ścieżka między-przedmiotowa

Przybliżenie młodzieży zagadnień dotyczących kierowania własnym rozwojem zawodowym, kształcenie umiejętności odnalezienia się na rynku pracy w Polsce i krajach UE.

11.

Młody Ekolog – ścieżka edukacyjna

Kształcenie świadomości ekologicznej; odpowiedzialność za naturalne środowisko, znajomość relacji pomiędzy degradacją środowiska a jej wpływem na zdrowie człowieka, współpraca z organizacjami pozarządowymi.

12.

Program „Mój pierwszy projekt”

Objecie programem uczniów kl. I, wybór tematu zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami ucznia, kształcenie umiejętności planowania działań, organizowania i oceniania własnej pracy, przygotowanie do publicznych wystąpień, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy, posługiwanie się technologią informacyjną.

13.

Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Umiejętność organizacji czasu wolnego, porozumiewania się w grupach rówieśniczych, poznanie wartości płynących z rozwoju własnych zainteresowań; harmonijny rozwój psychofizyczny dzięki ruchowi, czynnemu wypoczynkowi, kształcenie postawy asertywnej – zajęcia sportowe, turnieje z piłki siatkowej, koszykówki.

14.

Zadanie publiczne z zakresu przeciw-działania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, używania i nad-używania alkoholu

Podniesienie poziomu wiedzy ucznia na temat działania i szkodliwości substancji psychoaktywnych w kontekstach: zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym, poszerzenie dotychczas dostępnej oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu, aktywizacja rodziców do działań przeciwdziałania alkoholizmowi – zajęcia na basenie, turnieje w piłce siatkowej, koszykówce, gry i zabawy ruchowe, wycieczki edukacyjne – kino, teatr, terapia pedagogiczna dla uczniów i rodziców z rodzin dysfunkcyjnych.

15.

Animator sportu dzieci i młodzieży w Osiedlowych Klubach Sportowych i Uczniowski Klubach Sportowych

Popularyzowanie zdrowego trybu życia poprzez udział w różnych formach aktywności sportowej, umiejętność organizowania sobie i innym wolnego czasu, zabawa przez sport, integracja społeczności lokalnej, przeciwdziałanie patologiom społecznym – zajęcia i turnieje z piłki siatkowej, nożnej, tenisa stołowego, zajęcia sportowo-rekreacyjne.

 


Zespół Szkół Ł±czno¶ci, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27-30
Szczecin 2019-04-21 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039