logo Zepsołu Szkół Łączności STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół ŁącznościCiekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół Łączności

Historia w pigułce

KRÓTKA HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI


We wrześniu 1949 r. Ministerstwo Poczty i Telegrafii powołało do życia czteroletnie Liceum Pocztowo-Telekomunikacyjne, z siedzibą w gmachu Liceum Handlowego przy ul. Felczaka. Samodzielną placówką, mieszczącą się w budynku Poczty Nr 2 przy ulicy Dworcowej, stało się w 1951 roku, a jego pierwszym dyrektorem został Tadeusz Mądry.

Najpierw utworzono trzyletnie Technikum Pocztowe i dwuletnie Technikum Telekomunikacji. Ten pierwszy okres "młodości" szkoły zamyka rok 1956, gdy zmieniona została nazwa na Technikum Łączności i Zasadniczą Szkołę Łączności o specjalnościach: eksploatacja pocztowa, eksploatacja urządzeń teletechnicznych, łączeniowych i przenoszenia. Rok później szkoła została przejęta przez Ministerstwo Oświaty.

W 1959 r. istniało już czteroletnie Technikum Pocztowe, a rok później czteroletnie Technikum Telekomunikacji.

W 1967 r. Technikum Pocztowe przemianowano na czteroletnie Liceum Ekonomiczne, a Technikum Telekomunikacji na pięcioletnie Technikum Elektroniczne. Ten podział pozwolił na wyraźne rozdzielenie funkcji pocztowych od telekomunikacyjnych. Natomiast w roku 1973 szkole nadano imię telegrafisty kaprala Michała Okurzałego.

W 1977 r. szkoły działające w gmachu Poczty połączyły się w Zespół Szkół Łączności im. kaprala Michała Okurzałego. Wtedy było to aż sześć szkół:

 • Technikum Łączności
 • Liceum Ekonomiczne
 • Technikum Łączności dla pracujących na podbudowie zasadniczej szkoły łączności
 • Zasadnicza Szkoła Łączności
 • Zasadnicza Szkoła Łączności dla pracujących OUTM w Szczecinie
 • Policealne Studium Zawodowe - pracownik eksploatacji pocztowo-telekomunikacyjnej.

W tamtych latach liczba oddziałów wahała się od 27do 30, a nauczycieli od 75 do100. Uczniowie zamiejscowi mieszkali w dwóch internatach: męskim i żeńskim. Szkoła zaczęła odnosić liczne zwycięstwa w różnych konkursach, w szczególności w kategoriach marynistycznych i sportowych.

Dynamiczny rozwój techniki, a szczególnie elektroniki i telekomunikacji, zobowiązywał szkołę do rozwoju bazy dydaktycznej. Utworzono więc nowoczesną pracownię informatyczną wyposażoną w komputery (siedem ZX Spektrum plus, Schneider 464, Sharp MZ 700). We wrześniu 1986 r. w szkole działało już osiem kół komputerowych, a w niedługim czasie informatyka została włączona do programu nauczania. Nauczyciele ZSŁ aktywnie uczestniczyli w tworzeniu nowych programów nauczania.

Teleinformatyków kształcimy od 20 lat - najpierw jako specjalność w zawodzie technik telekomunikacji, a od kilku lat jako niezależny zawód. Ten kierunek kształcenia na wielu uczelniach wyższych jest najnowszą propozycją.

W 1991 r., dzięki pracy nauczycieli kształcących dla potrzeb łączności, opracowano pod patronatem Ministerstwa Łączności nowe dokumentacje programowe dla zawodów:

 • technik eksploatacji pocztowo-telekomunikacyjnej
 • technik telekomunikacji
 • monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 • ekspedient pocztowy
 • pracownik ruchu telekomunikacyjnego.

Efektem dynamicznego rozwoju telekomunikacji było wyłonienie nowej specjalności w tej dziedzinie - teleinformatyki oraz rozbudowane kształcenie w dziedzinie techniki cyfrowej. Szkoła nadal mieściła się w budynku Poczty Nr 2 przy ulicy Dworcowej, a obietnice budowy nowego budynku szkoły lub przekazania szkole innego obiektu (np. przy ul. Mickiewicza), pozostały jedynie obietnicami.

Z przyczyn finansowych w szkole zredukowana została liczba oddziałów i nauczycieli, a internaty przy ulicach Kaszubskiej i Sikorskiego zostały zamknięte. Dalsze losy szkoły wyznaczyła podjęta 3 czerwca 1996 r. przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie decyzja w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 z siedzibą przy ul. Ku Słońcu 27/30 poprzez połączenie zlikwidowanego Zespołu Szkół Łączności przy ul. Dworcowej 20A i Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Ku Słońcu 27/30, w skład którego weszły:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach: monter elektronik, krawiec odzieży damskiej lekkiej, hafciarko-koronkarka, dziewiarz maszynowo ręczny
 • Liceum zawodowe kształcące w zawodzie: monter elektronik,
 • Technikum Łączności kształcące w zawodzie technik telekomunikacji o specjalności: telekomutacja, teletransmisja, teleinformatyka
 • Liceum Ekonomiczne kształcące w zawodach: technik eksploatacji pocztowo telekomunikacyjnej
 • Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie technik teleinformatyk.

Od roku szkolnego 1995/1996 w klasach pierwszych technikum do oceny kompetencji stosuje się "metodę projektu". Wykonanie projektu na dany poziom nauczania pozwala ocenić wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobył na różnych przedmiotach. Pozwala również na ocenę samodzielności w rozwiązywaniu problemów, umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej, wykorzystania umiejętności praktycznych, współpracy w grupie. Od roku 1994 szkoła była członkiem powołanej sieci szkół kształcących w zawodach telekomunikacyjnych i rozpoczęła współpracę z Blackburn College w Anglii. Wieloletnia współpraca, w której uczestniczyli nauczyciele i pracodawcy z całej Polski, przyczyniła się do rozwoju umiejętności w zakresie oceniania kryterialnego w kształceniu zawodowym, opracowywania materiałów dydaktycznych dla metody "open learning", opracowywania modułowych programów kształcenia zawodowego. Nauczyciele ZSŁ byli autorami programów modułowych dla wszystkich zawodów, w których szkoła kształciła - programy te były wpisane na listę MEN-u oraz pakietów edukacyjnych do tych programów opracowanych wspólnie z nauczycielami ZSŁ w Poznaniu.

W roku szkolnym 1997/1998 w Zespole Szkół Łączności kształciło się 729 uczniów w 23 oddziałach. Technikum było nadal pięcioletnie - dla najzdolniejszych szkoła prowadziła indywidualny tok nauczania umożliwiający im zrealizowanie pięcioletniego programu nauczania w ciągu czterech lat.

Szkoła zawsze dbała o odpowiednie - stosownie do rozwoju techniki wyposażenie laboratorium. Pracownie elektryczne, elektroniczne i telekomunikacyjne wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, stanowiska multimedialne oraz klimatyzacje, co umożliwiało kształcenie młodzieży w zakresie nowoczesnych systemów telekomunikacji i wykonywanie ćwiczeń z zakresu cyfrowej techniki telekomunikacyjnej, światłowodowej i transmisji danych w paśmie podstawowym.

Rok 2002 był szczególnym rokiem dla szkoły. Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XLIX/1000/02 z dnia 25 II 2002 r. przywróciła nazwę, a tym samym tożsamość szkoły poprzez przekształcenie z dniem 1 września 2002 r. Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Zespół Szkół Łączności. Wydarzenie to zbiegło się z obchodami 50 rocznicy działalności Zespołu Szkół Łączności na terenie województwa zachodniopomorskiego - był to zarazem 22 rok kierowania szkołą przez dyrektora Zdzisława Olejniczaka.

W skład Zespołu Szkół Łączności wchodziły:

 • Technikum Łączności
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9
 • IX Liceum Profilowane
 • Szkoła Policealna.

Ten stan utrzymał się przez trzy lata. Na miejsce Szkoły Policealnej Rada Miasta Szczecin Uchwałą z dnia 16 maja 2005 r. powołała Technikum Uzupełniające Łączności.

Kolejne lata obfitowały w nagrody i wygrane programy, szczególnie w zakresie projektów unijnych. Szkoła realizowała kilka programów równocześnie. Wygrane przez Zespół Szkół Łączności projekty pozwoliły na tworzenie nowych pracowni telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i pocztowych (Phare 2001, Phare 2003) oraz dalszą modernizację bazy dydaktycznej. Zadbano również o możliwość wymiany doświadczeń w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych z innymi krajami - program "Wspólna nauka Europy - ponadgraniczne kształcenie zawodowe w zawodach telekomunikacyjnych" to projekt współpracy polsko-niemieckiej w zakresie kształcenia zawodowego, dzięki któremu młodzież ZSŁ (80 uczniów przez dwa lata) miała okazję uczyć się wspólnie w ZSŁ w Polsce oraz w Berufliche Schule Stadt Neubrandenburg w Niemczech.

W 2005 r. Zespół Szkół Łączności uhonorowano tytułem "Zachodniopomorskiej Szkoły Jakości".

W 2007 roku powstały "Pijawki" - koło mające na celu rozpowszechnienie i propagowanie wśród młodzieży idei honorowego krwiodawstwa. Akcja od lat cieszy się powodzeniem wśród uczniów oraz absolwentów Zespołu Szkół Łączności.

Zespół Szkół Łączności w Szczecinie od dnia 1 września 2007 r. obejmuje:

 • Technikum Łączności
 • Technikum Uzupełniające Łączności
 • Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 9.

Rok szkolny 2008/2009 przyniósł zmiany: odchodzącego na emeryturę dyrektora Zdzisława Olejniczaka mianowano Honorowym Dyrektorem Zespołu Szkół Łączności. Dyrektor Zdzisław Olejniczak był związany ze szkołą od 1976 roku, stanowisko dyrektora objął w 1980 roku i pełnił je z powodzeniem przez 28 lat.

Stanowisko dyrektora objął nauczyciel, zarazem absolwent "Łączności", mgr inż. Bartosz Stolarczuk. W tym samym roku szkoła obchodziła jubileuszową, bo XX edycję konkursu "Najlepszy w zawodzie", podczas którego najzdolniejsi uczniowie prezentują swoje zainteresowania i umiejętności zawodowe. Uczniowie mieli okazję także poszerzać wiedzę i umiejętności zawodowe w ramach projektu "Rozwój zainteresowań młodzieży w kierunku zawodów elektryczno-elektronicznych".

W 2008 roku Zespół Szkół Łączności nawiązał współpracę z radami osiedli Świerczewo i Gumieńce, czego efektem stały się: organizacja festynów, Biesiad Gumienieckich i wiele innych działań.

W czerwcu 2009 roku w Zespole Szkól Łączności został powołany Uczniowski Klub Sportowy UKS EŁKA, którego założeniem jest organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

Od roku szkolnego 2010/2011 Zespół Szkół Łączności (na podstawie Decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 sierpnia 2010 r.) prowadzi eksperyment pedagogiczny o nazwie "Kształcenie na potrzeby usług bankowych i ubezpieczeniowych: polegający na prowadzeniu kształcenia w zawodzie "technik usług bankowych i ubezpieczeniowych". Celem eksperymentu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

ZSŁ jest Certyfikowanym Laboratorium Edukacyjnym ECDL, w którym odbywają się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Jest także ośrodkiem egzaminacyjnym egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - aktualnie posiada akredytację dla zawodów: technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, monter elektronik.

Obecnie Zespół Szkół Łączności wyposażony jest w nowoczesne pracownie umożliwiające kształcenie zgodnie z wysokimi wymaganiami rynku pracy. Większość z nich jest ze sobą sprzężona urządzeniami teleinformatycznymi wraz z okablowaniem strukturalnym.

W Zespole Szkół Łączności kształci się obecnie ponad trzystu uczniów w zawodach:

 • technik teleinformatyk
 • technik telekomunikacji
 • technik ekonomista
 • technik usług bankowych i ubezpieczeniowych
 • technik elektronik.

Zespół Szkół Łączności to szkoła zawodowa ciesząca się na terenie województwa zachodniopomorskiego popularnością zgodnie z hasłem szkoły: KSZTAŁCIMY W ZAWODACH Z PRZYSZŁOŚCIĄ. Wiedzą już o tym gimnazjaliści i w tym roku o jedno miejsce w szkole ubiegało się dwóch kandydatów.

Profil kształconych zawodów wymaga stałego dostosowywania, zarówno bazy jak i kompetencji nauczycieli do stale zmieniającego się rynku branż: teleinformatycznych, elektronicznych i finansowych.

Od 60 lat Zespół Szkół Łączności wielokrotnie udowodnił, że jest placówką nowoczesną, niejednokrotnie wyprzedzającą zmiany.


do góry


Zespół Szkół Łączności, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27-30
Szczecin 2019-04-21 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039