logo Zepsołu Szkół Łączności STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół ŁącznościCiekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół Łączności

Dokumenty szkolne
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu Szkół Łączności - 2017/2018

Spis treści

Wprowadzenie. 1

I.       Adresaci Programu: 1

II.           Struktura oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych. 1

Dyrekcja szkoły. 1

Rada pedagogiczna. 1

Nauczyciele. 2

Wychowawcy klas. 2

Pedagog szkolny. 3

Koordynator do spraw bezpieczeństwa. 3

Koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej 3

Zespół ds. doradztwa zawodowego. 4

Pielęgniarka szkolna. 4

Rodzice. 4

Instytucje wspierające. 4

III.         Główne obszary pracy wychowawczo-profilaktycznej 4

Kształtowanie postaw moralno-etycznych. 4

Rozwój umiejętności społecznych. 4

Wychowanie prozdrowotne i proekologiczne. 5

Stworzenie warunków dla rozwoju ucznia zdolnego i mniej zdolnego. 5

Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych rodziny i szkoły w celu wspierania rozwoju ucznia. 5

Kształtowanie umiejętności technicznych ucznia. 6

Tradycja i promocja szkoły. 6

Pogłębianie poczucia tożsamości narodowej i regionalnej 7

Współpraca ze środowiskiem lokalnym.. 7

IV.         Diagnoza problemów wychowawczych w szkole i środowisku pozaszkolnym.. 7

V.          Cele i zadania pracy wychowawczo-profilaktycznej szkoły w roku szkolnym 2017/2018. 8

Cele ogólne. 8

Cele szczegółowe. 8

VI.         Działania na rok szkolny 2017/2018. 9

VII.        Oczekiwane efekty: 13

VIII.           Ewaluacja i monitoring. 13

 

Wprowadzenie

Program wychowawczo - profilaktyczny powstał z potrzeby ujednolicenia działań środowiska szkolnego, zmierzających do zapewnienia uczniom wszechstronnego rozwoju zarówno w sferze psychicznej, fizycznej, społecznej, jak i duchowej oraz z konieczności ograniczania i likwidowania czynników, które blokują prawidłowy rozwój, a tym samym zaburzają zdrowe życie.

SPW-P opracowano w oparciu o analizę dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych oraz diagnozę aktualnej sytuacji wychowawczej w szkole, z uwzględnieniem potencjalnych czynników zagrażających, przeprowadzonych na podstawie:

-        wyników frekwencji

-        wyników klasyfikacji i promocji

-        wyników egzaminów zewnętrznych

-        wyników diagnoz w klasach I-III

-        wyników matur próbnych w klasach maturalnych

-        przeprowadzonych ankiet

-        oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

-        sprawozdania z realizacji działań profilaktycznych

-        sprawozdań z działalności pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego

-        badań socjometrycznych przeprowadzonych w klasach I-III

-        wywiadów i rozmów (indywidualnych i grupowych) z nauczycielami i rodzicami, w tym: z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców

-        rozmów z wychowawcami (m.in. na spotkaniach zespołu wychowawczego).

I.        Adresaci Programu:

-        Uczniowie Zespołu Szkół Łączności,

-        Rodzice,

-        Rada Pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi,

-        Pielęgniarka szkolna.

Program uwzględnia współpracę z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym.

II.      Struktura oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych

Dyrekcja szkoły

-        Monitoruje pracę wychowawców klas, pedagoga, koordynatora ds. bezpieczeństwa, pielęgniarki szkolnej, koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zespołu ds. doradztwa zawodowego.

-        Diagnozuje wspólnie z pedagogiem oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie wychowania i profilaktyki.

-        Inspiruje do podejmowania i wdrażania działań określonych w SPW-P oraz sprawuje nadzór nad ich realizacją.

-        Dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w zakresie wychowania i profilaktyki.

-        Dba o prawidłowy obieg informacji.

-        Czuwa nad spójnością oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych wszystkich pracowników.

Rada pedagogiczna

-        Określa zadania w obszarze wychowania i profilaktyki.

-        Określa zapotrzebowanie na realizację programów profilaktycznych.

-        Dokonuje analizy działalności wychowawczej i profilaktycznej na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny.

-        Kształtuje otoczenie zapewniające bezpieczne warunki pracy i nauki.

Nauczyciele

-        Realizują zadania ujęte w Planie Pracy Szkoły.

-        Realizują zadania SPW-P w zakresie swojego przedmiotu oraz współpracują z wychowawcami i pedagogiem w ich realizacji.

-        Wykonują zalecenia zawarte w opiniach wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną i inne placówki specjalistyczne oraz dostosowują wymagania edukacyjne.

-        Współpracują z instytucjami wspierającymi profilaktykę oraz bezpieczny rozwój ucznia w domu i w szkole (np. MOPR – Niebieska Karta, Powrót z U).

-        Dokonują bieżącej wymiany informacji.

-        Integrują zespół klasowy i dbają o poczucie bezpieczeństwa uczniów (w tym: reagują i przeciwdziałają wszelkim formom niewłaściwych zachowań).

-        Wspierają każdego ucznia w jego rozwoju.

-        Udzielają uczniom informacji zwrotnej o ich mocnych stronach i uzdolnieniach.

-        Współpracują z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym.

-        Wprowadzają indywidualizację procesu nauczania.

-        Przekazują uczniom i ich rodzicom informacje dotyczące wyników w nauce i zachowania.

-        Rozwiązują bieżące problemy dydaktyczne i wychowawcze we współpracy z wychowawcami, pedagogiem szkolnym, dyrektorem szkoły, rodzicami.

-        Czuwają nad przestrzeganiem obowiązującego w szkole prawa.

-        Uwzględniają cele wychowawcze w realizacji treści programowych.

-        Realizują różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wychowawcy klas

-        Integrują zespół klasowy ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów klas pierwszych.

-        Realizują program wychowawczo - profilaktyczny zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną.

-        Biorą udział w szkoleniach z zakresu profilaktyki.

-        Mają możliwość samodzielnego opracowania programów profilaktycznych.

-        Dbają o poczucie bezpieczeństwa i tolerancję uczniów w klasie.

-        Wyposażają uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

-        Realizują zadania zawarte w SPW-P we współpracy z rodzicami.

-        Współpracują z instytucjami wspierającymi profilaktykę szkolną.

-        Prowadzą działania profilaktyczne w ramach zebrań z rodzicami.

-        Współpracują z dyrekcją szkoły, nauczycielami, pedagogiem i innymi pracownikami szkoły w realizacji SPW-P.

-        Zapoznają uczniów i ich rodziców z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły.

-        Przekazują uczniom i ich rodzicom informacje dotyczące zachowania i wyników nauczania oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez szkołę.

-        Poznają i diagnozują warunki życia oraz nauki wychowanków.

-        Wspierają rozwój uczniów.

-        Podejmują systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia właściwej atmosfery w zespole klasowym.

-        Dbają o rozwój samorządności w klasie.

-        Rozwiązują bieżące problemy dydaktyczne i wychowawcze we współpracy z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym.

-        Czuwają nad przestrzeganiem obowiązującego w szkole prawa zarówno przez uczniów jak i nauczycieli uczących w klasie.

-        Kształtują nawyki odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach oraz nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

-        Planują i prowadzą lekcje wychowawcze zgodnie z planem pracy wychowawcy klasowego.

-        Aktywizują rodziców i opiekunów do współpracy ze szkołą.

-        Oferują pomoc młodzieży pochodzącej z rodzin wymagających wsparcia.

-        Biorą udział w spotkaniach zespołu wychowawczego.

Pedagog szkolny

-        Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych.

-        Współpracuje z koordynatorem PPP w organizacji różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

-        Realizuje różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

-        Podejmuje działania profilaktyczne wynikające z SPW-P w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli.

-        Wspiera działania opiekuńczo-wychowawcze wynikające z SPW-P.

-        Sprawuje opiekę indywidualną nad uczniami wymagającymi wsparcia.

-        Prowadzi współpracę z instytucjami wspierającymi zadania profilaktyczne.

-        Prowadzi, współpracując z koordynatorem do spraw bezpieczeństwa, profilaktykę mającą na celu zapobieganie uzależnieniom i przemocy wśród uczniów.

-        Prowadzi konsultacje dla wszystkich podmiotów realizujących SPW-P.

Koordynator do spraw bezpieczeństwa

-        Koordynuje działania w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szkole Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

-        Integruje działania wszystkich podmiotów szkolnych z instytucjami działającymi w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

-        Współpracuje przy opracowaniu i wdrażaniu procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.

-        Pomaga nauczycielom w nawiązywaniu współpracy z instytucjami i służbami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

-        Współpracuje z rodzicami i środowiskiem na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu.

-        Promuje problematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

-        Prowadzi, współpracując z pedagogiem szkolnym, profilaktykę mającą na celu podnoszenie bezpieczeństwa uczniów oraz zapobieganie uzależnieniom i przemocy wśród uczniów.

-        Analizuje potrzeby szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wnioskuje o podjęcie starań związanych z uzyskaniem wsparcia w celu poprawy bezpieczeństwa.

-        Wnioskuje o ujęcie niezbędnych priorytetów dotyczących poprawy bezpieczeństwa w Planie Pracy Szkoły.

-        Dba o opracowanie, modyfikowanie i przestrzeganie szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych (m.in. postępowanie w sytuacji różnych zagrożeń, postępowanie z uczniem, który uległ wypadkowi, postępowanie wobec ucznia, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź innych środków odurzających).

-        Podejmuje bieżące działania interwencyjne w sprawach zagrożenia bezpieczeństwa młodzieży.

-        Podejmuje działania mające na celu ochronę uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie.

Koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej

-        Koordynuje działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach realizowanego w szkole Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

-        Nadzoruje różne formy realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

-        Informuje wychowawców klas, uczniów i rodziców o przyznanych formach PPP.

-        Przedstawia wnioski (w formie raportu) z realizacji PPP w szkole dyrektorowi szkoły oraz na posiedzeniu Rady Pedagogicznej (raz w półroczu).

-        Współpracuje z wychowawcami klas, pedagogiem oraz doradcą zawodowym w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zespół ds. doradztwa zawodowego

-        Diagnozuje zapotrzebowanie uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

-        Udziela indywidualnych porad uczniom i rodzicom.

-        Prowadzi lub organizuje zajęcia związane z wyborem dalszej drogi edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

-        Współpracuje z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno –zawodowego.

Pielęgniarka szkolna

-        Wstępnie rozpoznaje indywidualne problemy ucznia (samookaleczenia, objawy przemocy w rodzinie, kwestie niedożywienia itp.).

-        Współpracuje z lekarzami i specjalistami.

-        Ściśle współpracuje z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem i dyrekcją szkoły.

Rodzice

-        Korzystają z pomocy i wsparcia ze strony dyrekcji, pedagoga, wychowawców, koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zespołu ds. doradztwa zawodowego, nauczycieli i szkolnej służby zdrowia w zakresie profilaktyki.

-        Uczestniczą w realizacji zadań profilaktyki szkolnej.

-        Współpracują ze szkołą w realizacji zadań SPW-P.

Instytucje wspierające

-        Udzielają konsultacji, prowadzą prelekcje i badania specjalistyczne.

-        Prowadzą działania prewencyjne w zakresie profilaktyki uzależnień i bezpieczeństwa.

Każdy członek społeczności szkolnej/pracownik szkoły zobowiązany jest czuwać nad bezpieczeństwem przede wszystkim uczniów oraz informuje wychowawcę klasy, pedagoga szkoły lub dyrektora o pozytywnych lub negatywnych zachowaniach uczniów, zgłasza zaobserwowane sytuacje i usterki naruszające bezpieczeństwo społeczności szkolnej.

III.    Główne obszary pracy wychowawczo-profilaktycznej

Kształtowanie postaw moralno-etycznych

Najważniejszym założeniem programu wychowawczo-profilaktycznego jest uczenie zasad tolerancji, uczciwości i odpowiedzialności. Chcemy wychować młodzież mającą poczucie tożsamości narodowej i własnej godności, dostrzegającą potrzeby innych i gotową nieść im pomoc. Uczeń naszej szkoły powinien postępować zgodnie z prawem i statutem szkoły. Powinien negować zachowania agresywne, dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów. Chcemy kształtować wrażliwość estetyczną i dbałość o kulturę języka oraz skuteczne komunikowanie się m. in. poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży.

Rozwój umiejętności społecznych

Umiejętności społeczne są niezbędne w życiu każdego człowieka. W naszej szkole dbamy o kulturalne zachowanie w relacjach interpersonalnych. Uczymy współpracy i komunikowania się w zespole oraz rozwijamy umiejętności rozwiązywania konfliktów przez świadome kształtowanie zachowań asertywnych. Służą temu wszystkie zajęcia dydaktyczne i wychowawcze szkoły.

Samorządność jest jednym z najważniejszych czynników kreujących postawę człowieka wobec otaczającego środowiska. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkolnego, m.in. poprzez: wybieranie samorządów klasowych oraz prezydium SU, uczestniczenia przedstawicieli SU w pracach Zespołu Wychowawczego, opiniowanie przez SU zmian w obowiązujących w Zespole Szkół Łączności regulaminach. Zadaniem szkoły jest przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia. To zadanie realizujemy poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i pracę nad sobą w trakcie wszystkich zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Korzystanie z internetu, biblioteki, czytelni, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, udział w konkursach i zajęciach pozalekcyjnych pozwolą zdobyć wiedzę i zaspokoić ciekawość poznawczą. Kształcimy umiejętności pozwalające zaistnieć na rynku pracy w kraju i za granicą.

Kształtujemy wrażliwość społeczną naszych uczniów m. in. poprzez ich udział w akcjach charytatywnych i wolontariacie, współpracę z Domem Dziecka, radami osiedli Gumieniec i Świerczewa, parafią Matki Boskiej Różańcowej, MOPR w Szczecinie, stacją krwiodawstwa, Stowarzyszeniem na Rzecz Harmonii Społecznej, Domem pomocy społecznej.

Wychowanie prozdrowotne i proekologiczne

Wychowanie prozdrowotne jest elementem wszystkich zajęć i jest realizowane poprzez uczestnictwo młodzieży w zajęciach SKS, UKS, SKTK oraz poprzez możliwość korzystania ze sportowej bazy szkoły (siłowni, sali gimnastycznej).

Dzięki temu uczeń może podnosić swoją sprawność fizyczną, kształtować nawyki aktywnego wypoczynku.

 Ważny punkt wychowania prozdrowotnego stanowi prowadzenie profilaktyki uzależnień. Kształtujemy wśród naszych uczniów postawy sprzyjające zdrowemu trybowi życia, unikania okazji do uzależnień (narkotyki, papierosy, alkohol, środki psychoaktywne i inne media). Zwracamy uwagę na zagrożenia płynące z niewłaściwego korzystania z internetu (problem cyberprzemocy, prawa człowieka w sieci). Stąd też chcemy kształtować świadomość oraz umiejętność bezpiecznego korzystania z mediów społecznych.

Uczeń naszej szkoły dba o środowisko naturalne i uświadamia sobie zagrożenia wynikające z rozwoju współczesnej cywilizacji. Zadanie to realizujemy wdrażając młodzież do dbania o estetykę szkoły i terenu wokół niej.

Stworzenie warunków dla rozwoju ucznia zdolnego i mniej zdolnego

Zadaniem szkoły jest tworzenie warunków do rozwoju ucznia zdolnego. To wychowawcy i nauczyciele odkrywają szczególne zdolności uczniów i proponują indywidualną pracę nad ich rozwojem.

Realizują to poprzez wyłonienie w konkursach, testach diagnostycznych indywidualnych zdolności i powierzają tym wychowankom dodatkowe zadania zarówno podczas lekcji, jak i na zajęciach dodatkowych, np. uczestnictwo w projektach unijnych i projakościowych, projektach edukacji ekonomicznej, informatycznej i zawodowej, zajęciach w ramach współpracy z ZUT, US oraz Izbą Rzemieślniczą.

Inną formą realizacji tego zadania jest tworzenie grup o różnorodnych uzdolnieniach. W ten sposób można kształtować umiejętności wymiany doświadczeń potrzebnych do realizacji zadań związanych z twórczą działalnością zawodową. Najzdolniejszym szkoła może zapewnić indywidualny tok nauczania.

Utalentowanych typujemy do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodowych i artystycznych, proponujemy też udział w różnych programach. Umożliwiamy korelację pomiędzy przedmiotami zawodowymi i ogólnokształcącymi.

Ucznia mniej zdolnego obejmujemy pomocą psychologiczno-pedagogiczną, umożliwiamy udział w konsultacjach, zajęciach dodatkowych pozwalających na zrozumienie trudniejszych treści nauczania oraz uzupełnienie wiedzy. Może on też dodatkowo wykonywać zadania i prace umożliwiające uzyskanie pozytywnych ocen.

W celu wspomagania rozwoju ucznia szkoła oraz poszczególni nauczyciele będą prowadzić działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się ponadto do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.

Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych rodziny i szkoły w celu wspierania rozwoju ucznia

Rodzinom, w których występują problemy wychowawcze, organizujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz udostępniamy informacje o ośrodkach pomocy psychologiczno-medycznej. Dla zwiększenia bezpieczeństwa uczniów analizujemy i eliminujemy zagrożenia, prowadzimy monitoring, dyżury nauczycielskie, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami, współpracujemy z instytucjami interwencyjnymi, np. policją, strażą miejską, żandarmerią, sądami, ośrodkami terapii uzależnień i miejskimi ośrodkami pomocy społecznej itp.

Ujednolicamy oddziaływanie szkoły i rodziny prowadząc zajęcia integrujące, włączając rodziców w życie szkoły (imprezy, uroczystości), organizując Dni Otwarte Szkoły, Tydzień Łącznościowca, Turniej Absolwentów.

Rodzice mają wpływ na kierunek działań wychowawczo-profilaktycznych placówki i współpracują w realizacji działań programu wychowawczo - profilaktycznego.

Kształtowanie umiejętności technicznych ucznia

Umiejętności techniczne są niezbędne do właściwego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Uczniom udostępniamy pracownie komputerowe z dostępem do internetu, z oprogramowaniem edycyjno-graficznym oraz specjalistycznym dla danego kierunku kształcenia. W ramach pracowni uczeń poznaje budowę i pracę sieci komputerowych, metody dostępu do internetu, sposoby wyszukiwania potrzebnych informacji, wykorzystania komputera jako narzędzia do wspomagania projektowania. Za pośrednictwem sieci komputerowej uczeń ma dostęp do sprawozdań, zadań, materiałów katalogowych, ciekawych artykułów itd. Na zajęciach pozalekcyjnych organizowane są kursy komputerowe, koła zainteresowań (np. Koło Młodego Technika, Akademia Cisco, SEP, Koło Programisty), podczas których uczestnicy poznają najbardziej potrzebne i użyteczne programy.

W celu rozwijania zainteresowań technicznych ucznia organizowane są wyjścia na zajęcia, prelekcje i pokazy w wyższych uczelniach (ZUT, Akademia Sztuki, US) i instytucjach promujących umiejętności techniczne uczniów (Technopark Pomerania) i inne.

Nauczyciele przygotowują uczniów do egzaminów zewnętrznych oraz do konkursów i olimpiad zawodowych (np. ogólnopolska „Olimpiada Innowacji Technicznych”, wojewódzki konkurs „Mój Zawód Moja Pasja”). Ponadto szkoła organizuje konkursy szkolne kształtujące i promujące umiejętności techniczne ucznia, np. konkurs „Najlepsi wśród techników” czy też turniej „Kocham Cię Łączność” w ramach Tygodnia Łącznościowca.

Uczeń do dyspozycji ma też bogatą literaturę zgromadzoną w bibliotece szkolnej (książki, czasopisma, ilustracje, katalogi, programy i prezentacje multimedialne).

Kształtując umiejętności techniczne ucznia kładziemy nacisk na pracę w zespole. Uczniowie biorą udział w projektach. Pracując w małych grupach kształcą umiejętności pracy w zespole oraz realizowania projektów teoretycznych i praktycznych, rozwijają kompetencje czytelnicze.

W trakcie nauki uczeń odbywa praktykę zawodową, w kraju jak i za granicą, w celu zapoznania się z przyszłym miejscem pracy i najnowszymi trendami w przemyśle. Systematyczna współpraca pozwala uczniom na poznanie systemów organizacji pracy zawodowej w Polsce i w innych krajach, przez co stają się oni bardziej kreatywni w poszukiwaniu pracy na rynkach również międzynarodowych. Współpraca przy stażach i wymianie uczniowskiej wyrabia w naszych absolwentach umiejętność współdziałania z innymi ludźmi pomimo różnic kulturowych i językowych. Ponadto uczniowie nabierają umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym technicznym przydatnym w zawodzie oraz potocznym - służącym do komunikacji za granicą.

Tradycja i promocja szkoły

Wypracowaliśmy ponad półwieczną tradycję, którą kultywujemy. W życie szkoły wpisana jest organizacja imprez m.in.: integracja uczniów klas pierwszych, Dni Wiosny, Drzwi Otwartych Szkoły, Tygodnia Łącznościowca oraz kultury według formuły wypracowanej wspólnie przez uczniów i nauczycieli. W celu rozwoju placówki stosujemy różnorodne formy promocji: na bieżąco aktualizowana strona internetowa szkoły, uczestnictwo w targach szkół ponadgimnazjalnych, prezentacja dorobku i sukcesów szkoły dla gimnazjalistów, organizacja konkursów dla uczniów gimnazjów, szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych miasta i regionu, współpraca z wyższymi uczelniami, międzynarodowa wymiana uczniowska.

W celu przybliżenia specyfiki szkoły i nauczanych zawodów będziemy prowadzić zajęcia zawodowe i z doradztwa zawodowego dla gimnazjalistów w ramach „Salonu Młodego Technika”.

W roku szkolnym 2017/2018 obchodzimy 65. rocznicę istnienia szkoły, w związku z czym zaplanowaliśmy szereg imprez promujących działalność szkoły. Większość organizowanych przez nas imprez dla społeczności szkolnej i lokalnej (miasto, region) będzie jubileuszowa. Szczegółowy harmonogram działań zawiera Plan Pracy Szkoły.

W organizację działań związanych z obchodami 65. rocznicy szkoły będą zaangażowani wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice przez rok szkolny 2017/2018.

Pogłębianie poczucia tożsamości narodowej i regionalnej

Poczucie tożsamości narodowej pogłębiamy poprzez organizowanie obchodów świąt narodowych, konkursów, wycieczek do miejsc związanych z historią Polski oraz miejsc symbolizujących przeszłość regionu, a także poprzez spotkania z ludźmi - twórcami przeszłości i teraźniejszości Pomorza.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

W celu pełnej realizacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego współpracujemy z następującymi partnerami:

-        Orange S.A.,

-        Poczta Polska S.A.,

-        Stowarzyszenie Elektryków Polskich,

-        gimnazja na terenie miasta i województwa,

-        uczelnie wyższe,

-        organizacje pozarządowe,

-        policja, sądy, prokuratura,

-        poradnie psychologiczno- pedagogiczne,

-        instytucje samorządowe,

-        Rady Osiedli Świerczewo i Gumieńce,

-        Parafia Matki Boskiej Różańcowej,

-        Polski Czerwony Krzyż,

-        Izba Rzemieślnicza,

-        Północna Izba Gospodarcza,

-        Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Pomorza Zachodniego,

-        Terchnopark Pomerania,

-        Narodowy Bank Polski,

-        Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej.

IV.    Diagnoza problemów wychowawczych w szkole i środowisku pozaszkolnym

Ewaluacja programu (ankiety, rozmowy, obserwacja, analiza dokumentów, analiza wyników frekwencji) wskazała na trudności środowiska szkolnego. Wiodącym problemem okazały się: niska frekwencja i brak motywacji do nauki. Wyniki ankiet wskazują również na to, że uczniowie i nauczyciele dostrzegają zagrożenia wynikające z różnego rodzaju uzależnień. Wśród tych zagrożeń najpoważniejszym według ankietowanych jest niewłaściwe korzystanie z komputera i zagrożenia płynące z internetu, palenie papierosów, spożywanie alkoholu i innych używek. Niepokojący jest również brak umiejętności spędzania czasu wolnego poprzez rekreację sportową, rozwijanie zainteresowań i kontakty z rówieśnikami bez sięgania po używki.

Wyniki badań socjometrycznych, przeprowadzone w klasach I-III wskazały, iż zespoły klasowe w większości są zintegrowane i tylko nieliczni uczniowie odstają od klasy (wychowawcy i pedagog podjęli działania w celu zminimalizowania tego problemu).

Analiza wyników klasyfikacji i promocji wykazała, iż jest w tym zakresie zauważalny wzrost (pod względem średnich klasowych oraz ilości uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – powyżej średniej ocen 4,75). Również zauważalne są efekty udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, konsultacje przedmiotowe, konsultacje z wychowawcą i z pedagogiem) w zakresie poprawy wyników nauczania (uczniowie objęci pomocą PP otrzymali promocję do klasy programowo wyższej).

 Niepokojące są jednak wyniki egzaminów zewnętrznych (potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz matury z matematyki) oraz wyniki diagnozy rocznej (przeprowadzonej w klasach I-III z przedmiotów: język polski, matematyka i język angielski) wskazujących na potrzebę wdrożenia działań mających na celu poprawę efektywności nauczania w szkole.

Najistotniejszymi problemami, które należy objąć programem są: wysoka absencja, brak motywacji do nauki, niezadowalające wyniki na egzaminach zewnętrznych, a także zagrożenie uzależnieniem od Internetu.

V.      Cele i zadania pracy wychowawczo-profilaktycznej szkoły w roku szkolnym 2017/2018

Zadania wychowawcze i profilaktyczne szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym.

Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować prawidłowe postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę i wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach.

Cele ogólne

1.       Poprawa frekwencji uczniów i motywacji do nauki.

2.       Kształtowanie umiejętnego korzystania z komputera i internetu. Przeciwdziałanie uzależnieniom.

3.       Poprawa wyników egzaminów zewnętrznych.

Cele szczegółowe

1.       Dostarczenie rodzicom wiedzy na temat sposobów motywacji do nauki i regularnego uczęszczania ich dzieci do szkoły.

2.       Dostarczenie uczniom i rodzicom informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i umożliwienie racjonalnego wyboru własnych postępowań.

3.       Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i właściwej komunikacji interpersonalnej.

4.       Rozwijanie umiejętności bezpiecznego korzystania z portali społecznych.

5.       Reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych zachowań ryzykownych, a w razie potrzeby odwoływanie się do specjalistycznej pomocy.

6.       Kształtowanie umiejętnego korzystania z komputera i internetu.

7.       Kształtowanie ważnych umiejętności psychospołecznych.

8.       Rozwój zainteresowań uczniów.         

9.       Przeciwdziałanie agresji i patologii.

10.   Promocja zdrowego stylu życia.

11.   Rozwijanie kultury osobistej i potrzeby kulturalnego spędzania czasu.

12.   Dostarczenie uczniom, rodzicom wiedzy i informacji na temat postępowania w przypadku zachowań z użyciem przemocy lub presji grupy (np. mobbing, bulling).

13.   Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej uczniów, asertywności.

14.   Kształtowanie umiejętności aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego.

15.   Wdrażanie do dbałości o kulturę osobistą i respektowania norm społecznych.

16.   Dostarczanie uczniom i rodzicom wiedzy na temat konsekwencji spożycia alkoholu, używania tytoniu oraz innych substancji psychoaktywnych typu: dopalacze, narkotyki, sterydy i inne.

17.   Dostarczanie uczniom i rodzicom wiedzy na temat uzależnienia od komputera (cyberprzemoc i prawa człowieka w sieci).

18.   Zintegrowanie działań wychowawczych szkoły i rodziców.

19.   Zwiększenie wpływu rodziców na życie szkoły.

VI.    Działania na rok szkolny 2017/2018

Problem:

Niezadowalające wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz matury z matematyki.

Cel główny

-                    Poprawa jakości i efektywności nauczania w szkole w zakresie wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz matury z matematyki.

Cel szczegółowy

-                    Podniesienie wyników ww. egzaminów zewnętrznych pod względem zdawalności.

-                    Podniesienie wyników ww. egzaminów zewnętrznych pod względem średnich wyników procentowych.

-                    Opracowanie Programu Naprawczego z modułów realizujących kształcenie zawodowe oraz z matematyki.

-                    Wdrażanie działań naprawczych w celu poprawy jakości i efektywności nauczania w szkole z ww. przedmiotów.

-                    Doskonalenie metod pracy nauczycieli.

-                    Kształcenie u uczniów umiejętności stosowania wiedzy do rozwiązywania zadań i problemów.

Moduł działania

Odpowiedzialni

Termin

Zapoznanie uczniów z procedurami egzaminów zewnętrznych

dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele

IX/X

Przedstawienie rodzicom procedur egzaminów zewnętrznych

 wychowawcy,

Zebrania z rodzicami

Zajęcia z doradcą zawodowym na temat wyboru przedmiotów zdawanych na maturze pod kątem dalszej kariery edukacyjno-zawodowej

doradca zawodowy

IX

Opracowanie (przedstawienie dyrektorowi do akceptacji) harmonogramu działań naprawczych w celu poprawy i efektywności nauczania

nauczyciele matematyki i nauczyciele zawodu

IX

Analiza wyników sprawdzianów, próbnych egzaminów maturalnych z matematyki/potwierdzających kwalifikacje zawodowe (raporty/statystyki przedstawiane dyrektorowi)

nauczyciele matematyki i nauczyciele zawodu

Cały rok

Informowanie rodziców o wynikach diagnoz, egz. próbnych

wychowawcy

Zebrania z rodzicami

Motywowanie uczniów do uczenia się

wychowawcy, pedagog, nauczyciele

Cały rok

Rozmowa indywidualna z uczniami i rodzicami osiągającymi niezadowalające wyniki w nauce

Pedagog, wychowawcy, nauczyciele

Na zebraniach z rodzicami, na bieżąco z uczniami

Uświadamianie celu i sensu uczenia się przedmiotów objętych działaniami naprawczymi

nauczyciele, pedagog, wychowawcy

Cały rok

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

nauczyciele

Cały rok

Konsultacje indywidualne dla uczniów, zajęcia wyrównawcze, fakultety

nauczyciele

Cały rok

Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów z trudnościami w nauce

wychowawcy

Cały rok

Indywidualne konsultacje dla rodziców.

wychowawcy, nauczyciele, pedagog

Cały rok

Indywidualne kontakty z rodzicami nie uczestniczącymi w zebraniach

wychowawcy, pedagog, nauczyciele

Wg harmonogramu zebrań

Monitoring realizacji działań naprawczych w celu poprawy jakości i efektywności nauczania w szkole

dyrekcja szkoły

Cały rok

 

Problem:

Niska frekwencja i brak motywacji do nauki

Cel główny

-         Zmniejszenie absencji uczniów.

-         Podniesienie motywacji do nauki.

 

 

Cel szczegółowy

-         Uświadomienie skutków opuszczenia zajęć.

-         Rozwijanie odpowiedzialności za siebie.

-         Wzmacnianie pozytywnych więzi z klasą.

-         Rozwijanie zainteresowań i potrzeby rozwoju osobistego.

-         Zintegrowanie działań wychowawczych z rodzicami.

Moduł działania

Odpowiedzialni

Termin

Zapoznanie uczniów z procedurami i regulaminem związanych z ocenianiem zachowania

wychowawcy

IX

Propagowanie wiedzy na temat odpowiedzialności za własną edukację (lekcje, pogadanki, indywidualne konsultacje)).

pedagog, wychowawcy

Cały rok

Nagradzanie uczniów z wysoką frekwencją (pochwały wychowawcy).

wychowawcy

Cały rok

Bieżąca kontrola obecności uczniów na lekcjach, przepływ informacji między szkołą a rodzicami (dziennik elektroniczny).

wychowawcy

Cały rok

Monitoring realizacji obowiązku nauki przez uczniów z niską frekwencją.

pedagog, wychowawcy

Cały rok

Za 100% frekwencji w miesiącu uczeń otrzymuje dodatkowo 30 pkt.

wychowawcy

Cały rok

Organizowanie konkursów szkolnych.

nauczyciele

Cały rok

Poznanie przez uczniów technik uczenia się, motywacji.

wychowawcy, pedagog, nauczyciele

Cały rok

Rozmowa indywidualna z uczniami i rodzicami z powtarzającą się oceną naganną z zachowania.

Pedagog, wychowawcy

Raz w miesiącu

Integracja klas pierwszych, zajęcia adaptacyjno-integracyjne.

wychowawcy, pedagog

IX/X

Organizowanie wycieczek i wyjść klasowych.

opiekun SKKT, wychowawcy

Cały rok

Organizowanie kół zainteresowań zgodnie z potrzebami.

nauczyciele

Cały rok

Ankieta badająca zainteresowania uczniów klas I- szych.

nauczyciele, pedagog

IX

Poznanie przez uczniów technik samomotywacji.

nauczyciele, pedagog

Cały rok

Uświadamianie celu i sensu uczenia się każdego przedmiotu.

nauczyciele, pedagog, doradca zawodowy

Cały rok

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

nauczyciele

Cały rok

Konsultacje indywidualne dla uczniów, zajęcia wyrównawcze, fakultety.

nauczyciele, pedagog

Cały rok

Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów z trudnościami w nauce.

wychowawcy

Cały rok

Udział młodzieży w Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki oraz Salonie Maturzystów

wychowawcy

Wg terminarza imprez

Indywidualne konsultacje dla rodziców.

wychowawcy, nauczyciele, pedagog

Cały rok

Indywidualne kontakty z rodzicami nieuczestniczącymi w zebraniach.

wychowawcy, pedagog, nauczyciele

Wg harmonogramu zebrań

Współpraca z PPP nr 4 w kwestii zaleceń i badań.

wychowawcy, pedagog, nauczyciele

Cały rok

Zebrania z rodzicami, współpraca w zakresie rozwiązywania sytuacji trudnych.

wychowawcy, pedagog, nauczyciele

Cały rok

Konkurs mający na celu wyłonienie klasy oraz uczniów o najwyższej frekwencji.

wychowawcy

Cały rok

 

 

Problem:

Uzależnienia

Cel główny

-                    Przeciwdziałanie uzależnieniom.

-                    Zmniejszenie ilości uczniów (tu bym przestawiła na plan pierwszy komputer) palących papierosy, spożywających alkohol, sięgających po narkotyki, środki psychoaktywne, uzależnionych od komputera.

Cel szczegółowy

-                    Dostarczenie uczniom informacji na temat uzależnień (w tym od komputera) oraz ukazanie skutków stosowania narkotyków, dopalaczy, alkoholu, tytoniu, anabolików.

-                    Ukazanie skutków nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

-                    Wzmacnianie kontroli w miejscach, gdzie uczniowie palą papierosy.

Moduł działania

Odpowiedzialni

Termin

Profilaktyka uzależnień w ramach lekcji wychowawczych, spotkań z pielęgniarką i specjalistami, lekcji wychowania do życia w rodzinie, biologii, chemii.

Dostarczanie uczniom i rodzicom wiedzy na temat uzależnienia od komputera, niewłaściwego korzystania z internetu oraz cyberprzemocy

wychowawcy, pedagog, pielęgniarka, nauczyciele

Cały rok

Przekazanie wiedzy uczniom na temat szkodliwości anabolików, alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych.

nauczyciele w-f, pedagog, wychowawcy, nauczyciele

Cały rok

Udział uczniów i rodziców (nasi rodzice nie chcą uczestniczyć w spotkaniach zaproszonych gości) w programach profilaktycznych Monaru, „Powrót z U” i innych

pedagog

Cały rok

Filmy i prezentacje odpowiednich instytucji dotyczące uzależnień

pedagog, koordynator ds. bezpieczeństwa,

Cały rok

Pogadanki, prezentacje, plakaty dla uczniów i na temat konsekwencji picia alkoholu i stosowania środków psychoaktywnych

wychowawcy, pedagog, koordynator ds. bezpieczeństwa,.

Cały rok

Kary i upomnienia

wychowawcy

Cały rok

Systematyczny kontakt z dzielnicowym, strażnikami miejskimi

koordynator ds. bezpieczeństwa

Cały rok

Informacja dla rodziców o uczniach palących.

wychowawcy

Cały rok

Rozmowy indywidualne, poradnictwo dla rodziców i uczniów

pedagog, koordynator ds. bezpieczeństwa,

Cały rok

 

Problem:

Umiejętność bezpiecznego korzystania z internetu i mediów społecznych

Cel główny

-                    Rozwijanie umiejętności korzystania z internetu.

-                    Promocja zdrowego stylu życia.

Cel szczegółowy

-                    Kształtowanie nawyków i umiejętności aktywnego wypoczynku.

-                    Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z internetu.

-                    Kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z portali społecznych.

Moduł działania

Odpowiedzialni

Termin

Przekazanie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z internetu (rozmowy indywidualne, warsztaty, pogadanki)

wychowawcy, pedagog, nauczyciele, koordynator ds. bezpieczeństwa,

Cały rok

Indywidualne poradnictwo dla uczniów

wychowawcy, pedagog

Cały rok

Pogadanki – w ramach zajęć lekcyjnych

nauczyciele

Cały rok

Zwiększenie sportowej i rekreacyjnej aktywności ucznia (zajęcia pozalekcyjne) – rajdy piesze i rowerowe

nauczyciele WF, opiekun koła turystycznego

Cały rok

Kształtowanie nawyków zachowań alternatywnych do spędzania zbyt długiego czasu przy komputerze

nauczyciele wychowania fizycznego, opiekun SKKT

Cały rok

Psychoedukacja w ramach lekcji wychowawczych na temat zdrowego stylu życia i aktywności życiowej

wychowawcy

Cały rok

Organizowanie czasu wolnego uczniów (wyjścia do teatru, kina itp.)

nauczyciele, wychowawcy, SU

Cały rok

Organizowanie spotkań z ludźmi sukcesu w różnych dziedzinach

nauczyciele, wychowawcy

Cały rok

Prezentacja zainteresowań, hobby uczniów (m.in. w ramach Tygodnia Łącznościowca)

nauczyciele, wychowawcy

Cały rok

Psychoedukacja w ramach lekcji wychowawczych na temat zdrowego stylu życia i aktywności życiowej:

a)                   Pogadanki pielęgniarki szkolnej i spotkania z lekarzami i instytucjami współpracującymi ze szkołą

b)                  Szkolenie Straży Miejskiej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

c)                   Wykłady nt. „Profilaktyka raka szyjki macicy, piersi i jąder”

d)                  Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone przez specjalistyczne instytucje

 

wychowawcy, pedagog szkolny, opiekun PCK, opiekun SKKT, , nauczyciele wychowania fizycznego i biologii, pielęgniarka szkolna

Cały rok

VII.  Oczekiwane efekty:

1.       Podniesienie frekwencji i poprawa wyników w nauce.

2.       Zwiększenie świadomości wśród uczniów nt. zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z komputera i internetu, a także portali społecznych.

3.       Poprawa jakości i efektywności nauczania w szkole w zakresie wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz matury z matematyki.

4.       Zwiększenie świadomości uczniów na temat niebezpieczeństw związanych z różnego rodzaju uzależnieniami.

5.       Aktywne spędzanie czasu wolnego poprzez kontakt z kulturą i sportem.

6.       Skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach społecznych.

7.       Twórcze rozwiązywanie konfliktów.

8.       Zwiększenie samodzielności i samorządności uczniów.

9.       Zwiększenie świadomości wartości życia własnego i innych.

10.   Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów poprzez ścisłą współpracę z instytucjami współpracującymi ze szkołą.

11.   Podwyższenie kultury osobistej uczniów.

12.   Wzrost poczucia tożsamości narodowej i regionalnej (w tym przywiązania do tradycji szkoły).

VIII.                                                Ewaluacja i monitoring

Wszyscy pracownicy szkoły i rodzice współdziałają w prawidłowej realizacji szkolnego programu wychowawczo -profilaktycznego. Merytoryczny nadzór nad realizacją Programu pełni zespół, w skład którego wchodzą: przewodniczący, pedagog szkolny, koordynator do spraw bezpieczeństwa, doradca zawodowy, koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opiekun SU, nauczyciel wychowania fizycznego. Zespół dokonuje monitoringu bieżącego programu przez analizę frekwencji, analizę uwag w dzienniku lekcyjnym, analizę obserwacji i rozmów indywidualnych z uczniami. Ewaluacja programu odbywać się będzie w oparciu o monitoring bieżący i ankiety przeprowadzone na koniec roku szkolnego wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

Efekty dokonanych zmian będą oceniane poprzez:

-        analizę próbnych egzaminów (maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie) – nauczyciele, dyrekcja

-        analizę frekwencji – wychowawcy, pedagog, dyrekcja

-        analizę diagnoz rocznych z przedmiotów maturalnych – nauczyciele , dyrekcja

-        analizę egzaminów zewnętrznych - dyrekcja

-        analizę obserwacji i rozmów indywidualnych z uczniami – wychowawcy, pedagog

-        ankiety przeprowadzone wśród uczniów – pedagog szkolny, doradca zawodowy

-        ocenę efektywności realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – koordynator PPP

-        analizę badań socjometrycznych – nauczyciel matematyki pani Lidia Skóra

-        analizę realizacji Planu Pracy Szkoły – dyrekcja.

Z podejmowanych w programie działań wykonane będą sprawozdania oraz prowadzony będzie bieżący monitoring zgodnie założeniami poszczególnych planów działań.

Ewaluacja na poziomie realizacji: sprawozdania, notatki, diagnozy, raporty.

Zespół przygotowuje sprawozdanie zbiorcze, a wnioski przedstawia podczas rocznej Analitycznej Rady Pedagogicznej.

Skład zespołu:

Przewodniczący – Bartosz Stolarczuk

Pedagog szkolny - Anna Górska

Koordynator do spraw bezpieczeństwa - Artur Łagodzki

Doradca zawodowy – Krystyna Stelmach-Tyszko

Koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Izabela Szczęsna-Hajdas

Opiekun samorządu uczniowskiego - Małgorzata Małkowska

Nauczyciel wychowania fizycznego - Mirosław szewczyk


Zespół Szkół Łączności, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27/30
Szczecin 2018-08-16 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039